“Sabiedrība ar dvēseli 2019” noslēdzies

Atpakaļ

Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais un administrētais atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 8 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējuma summu 3203,22 EUR.

Projektu realizācijai pieejamais kopējais finansējums konkursa ietvaros – 3000,00 EUR.
Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt
visus 8 iesniegtos projektus.

Atbalstītie projekti:

Mēs varam!”

Mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti, sociālo prasmju pilnveidošanu un integrāciju sabiedrībā, kā arī sekmējot starppaaudžu sadarbību, prasmju nodošanu.

Piešķirtais finansējums: 74,00 EUR.

Dejot ir prieks”

Mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Strenču novada kultūras centra sākumskolas vecuma dejotājiem – darinot ērtus, vienotus mēģinājumu tērpus.

Piešķirtais finansējums: 213,00 EUR.

Dabas objekts – Oliņu avots”

Mērķis: drošai pieejai un pievilcīgam vizuālajam baudījumam apmeklētājiem, atjaunot 2011. gadā Oliņu avota apkārtnes labiekārtošanas projektā uzstādītās kāpnes.

Piešķirtais finansējums: 205,20 EUR.

Drošs pakāpiens” Nr. 3

Mērķis: uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti savā dzīves vietā – veicot ārējā kāpņu un lieveņu remontu pie trešās ieejas daudzdzīvokļu mājā “Mežvijas”.

Piešķirtais finansējums: 582,72 EUR.

Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas parka pilnveidošana: brīvdabas ceremonijas vietas iekārtošana”

Mērķis: atjaunot daļu baznīcas parka un radīt vietu, kur varētu notikt laulības, kristības, iesvētības un citi pasākumi brīvā dabā.

Piešķirtais finansējums: 335,00 EUR.

Pareizais virziens”

Mērķis: izgatavot un uzstādīt norādes zīmi, lai pasākumu apmeklētāji, ceļojošie/caurbraucošie motobraucēji, motosporta aktīvisti viegli varētu atrast “Vēja brāļu ordenis Stakeln” moto kluba māju.

Piešķirtais finansējums: 535,00 EUR.

Savam un bērnu priekam”

Mērķis: pilnveidot rotaļu aktivitāšu laukumu daudzdzīvokļu namu pagalmā tādējādi dažādojot līdz šim pieejamos bērnu aktīvā brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus – radot iespēju dažāda vecuma bērniem nodarboties ar rotaļām un aktivitātēm izziņu veicinošā un estētiski sakārtotā vidē.

Piešķirtais finansējums: 510,00 EUR.

,,Daudzdzīvokļu nama pagalma apzaļumošana”

Mērķis: Sakopt pagalmu-vecā grausta vietu.

Piešķirtais finansējums: 545,00 EUR.

No 2019. gada maija līdz oktobrim ar Strenču novada pašvaldības atbalstu tiks īstenotas projektos minētās aktivitātes. Informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama novembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapā, sadaļā Sabiedrība ar dvēseli.