Piedāvā darbu Variņu pamatskolas direktoram (ei)

Atpakaļ

Smiltenes novada dome (Reģ. Nr. 90009067337) izsludina konkursu uz vakanto
VARIŅU PAMATSKOLAS DIREKTORA(-ES)
(valsts amatpersonas) amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt iestādes darbības atbilstību reglamentējošiem normatīviem aktiem, iestādes nolikumam, Smiltenes novada domes lēmumiem un rīkojumiem un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
 • sagatavot un iesniegt Smiltenes novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas;
 • vadīt iestādes un tās darbinieku darbību saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standartam;
 • organizēt un nodrošināt izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 • sagatavot un veikt izglītības iestādes akreditāciju (Variņu pamatskola akreditēta līdz 06.06.2018.).

Prasības pretendentiem:

 • Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā/izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • zināšanas un izpratne par mūsdienīgiem izglītības attīstības un vadības procesiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas;
 • pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu vai izglītības iestādes vadītāju.
 • rakstisks priekšlikums par Variņu pamatskolas attīstības vīziju uz 1(vienas) A4 lapas;
 • rekomendācija(-s).

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes novada Variņu pamatskolas direktora amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu personals@smiltene.lv līdz 2018.gada 11.februārim. Tel. informācijai 64707875, 64707586