Izsoles

IZSOLES

04.06.2021.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu– neizīrētu dzīvokli Gaidu ielā 10 – 3, Strenčos, Strenču novadā, kadastra Nr. 94179000151, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 25,1 m2, 251/1351 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma, 4 palīgēkām un zemes ar kadastra apzīmējumu 94170010612.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 640,00 EUR.Izsoles nodrošinājums 64,00EUR. Dalības maksa 20 EUR.Izsoles solis 40,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Gaidu 10-3, Strenči – izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 29129911. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgasiela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 8.jūlijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 12.jūlijā plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu– Miera ielā 5 – 5, Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr. 94139000330, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,70 m2, 527/6988 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 94130010221.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 1640,00 EUR.Izsoles nodrošinājums 164,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR.Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Miera 5-5, Seda – izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgasiela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 8.jūlijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 12.jūlijā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu– Miera ielā 5 – 6, Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr. 94139000334, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,80 m2, 488/6988 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 94130010221.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 1540,00 EUR.Izsoles nodrošinājums 154,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR.Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Miera 5-6, Seda – izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 8.jūlijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 12.jūlijā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu– “Trešā māja”-4, Jērcēnos, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, kadastra 94629000066, sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 60,70 m2, 579/11664 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 2 palīgēkām un 2 zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0336 un 9462 001 0337.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 1440,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 144,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Trešā māja-4, Jērcēni – izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 29129911.Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 8.jūlijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 12.jūlijā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

30.04.2021.

Pieteikumu Veidlapa ( paraugs)

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Ugunsdzēsēju ielā 9-4, Strenčos, Strenču novadā, kadastra Nr.9417 900 0150, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 33,9 m2, 339/1773 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 740,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 74,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Ugunsdzeseju iela 9-4, Strenci – izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 29129911. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 2.jūnijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 4.jūnijā plkst. 13.30 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Stacijas iela 5, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr. 9417 001 0614, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3561 m2, kadastra apzīmējums 9417 001 0614. Zemes lietošanas mērķis – neapgūtā daudzdzīvokļu māju apbūve.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena EUR 4 500,00. Izsoles nodrošinājuma nauda 450,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteik. Stacijas 5

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes ē-pastā: dome@strencunovads.lv  līdz 2021. gada 2. jūnija plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rīgas iela 29A, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr. 9417 001 1013, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2092 m2, kadastra apzīmējums 9417 001 1013. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Saskaņā ar Strenču novada teritorijas plānojumu plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena EUR 4 600,00. Izsoles nodrošinājuma nauda 460,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi ( Rīgas 29A)

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes ē-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 2. jūnija plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 12.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Avoti”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9462 001 0215, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0215, platība 2.56 ha, zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena EUR 7400,00  ( septiņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles nodrošinājuma nauda 740 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi -Avoti

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas ielā 7, Strenčos, 2.stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes ē-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 2. jūnija plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 13.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Pulkveža Zemitāna  iela 31A, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr. 9417 001 2309, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1.0236 ha , kadastra apzīmējums 9417 001 2309. Zemes lietošanas mērķis – neapgūtā individuālo māju apbūve.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena EUR 11 300,00. (vienpadsmit tūkstoši trīsi simti eiro). Izsoles nodrošinājuma nauda 1300,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi – P.Zemitāna 31A

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā (iepriekš piezvanot pa tālruni 64715622) vai elektroniski domes ē-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 2. jūnija plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

29.03.2021.

Pieteikuma veidlapa

Strenču novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Upes iela 4, Strenčos, Strenču novadā, kadastra Nr. 9417 001 3008, sastāvošs no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3008, platība 1769 m2, pašreizējais zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Saskaņā ar Strenču novada teritorijas plānojumu, plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 4670 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit euro). Izsoles nodrošinājuma nauda 467 EUR (četri simti sešdesmit septiņi euro). Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Upes 4, Strenči

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija Strenču novada domē Rīgas ielā 7, 11. kabinetā, Strenčos līdz 2021. gada 6. maija plkst. 15.00 (iepriekš piezvanot pa tālruni 64715622). Izsole notiks 2021. gada 10. maijā plkst. 13.00 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Miera ielā 15-5, Strenčos, Strenču novadā, kadastra Nr.9417 900 0149, sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 64,8 m2, 648/2173 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, 2 palīgēkām un zemes.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 1240,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 124,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Miera 15-5, Strenči

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 29129911. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 6.maijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 10.maijā plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Miera ielā 3-7, Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr.9413 900 0328, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,7 m2, 497/7001 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 1740,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 174,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Miera 3-7, Seda

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 6.maijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 10.maijā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Sporta ielā 2-36, Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr.9413 900 0326, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,5 m2, 552/21898 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 2640,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 264,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Sporta 2-36, Seda

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 6.maijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 10.maijā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Sporta ielā 4-12, Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr.9413 900 0327, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,2 m2, 520/21843 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb objekta izsoles sākumcena 2540,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 254,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Sporta 4-12, Seda

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes epastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021.gada 6.maijam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021.gada 10.maijā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

29.01.2021.

Pieteikuma veidlapa

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Leļļu pļava”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9462 003 0177, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 003 0177, platība 3.61 ha, zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101).

 Nekustamā īpašuma nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena 10 400,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1040.00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi – Leļļu pļava

Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas ielā 7, Strenčos, 2.stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 4. marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 9. martā plkst. 12.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jaunmurri”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9462 001 0325, sastāvošu no divām zemes vienībām kopplatībā 4.88 ha, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0325 (platība 2.11 ha) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0343 (platība 2.77 ha). Zemes vienību patreizējais zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena 12 900,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1290.00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi JAUNMURRI

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu-  64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346), kontāNr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē, Rīgas ielā 7, Strenčos, 2.stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 4. marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 9. martā plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Staļi”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9462 001 0194, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0194, platība 2.77 ha (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zemes 1.14 ha, zem ūdens 0.32 ha, citas zemes 1.31 ha), zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība (kods 0201), teritorijas plānojumā – plānotā apmežojamā teritorija.

 Nekustamā īpašuma nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena 2800,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 280.00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi Staļi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu  64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas ielā 7, Strenčos, 2.stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: dome@strencunovads.lv līdz 2021. gada 4. marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 9. martā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

 

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabalu Trikātas iela 11A, Strenčos, Strenču nov., kadastra Nr.9417 001 0074, zemes vienības kadastra apzīmējums 9417 001 0072, platība 1178 m2. Izsoles sākumcena EUR 2670. Nodrošinājuma nauda EUR 267. Izsoles solis EUR 50. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma Trikātas iela 11A, Strenčos, atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi  Trikātas iela 11A, Strenčos. 

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā līdz 2021. gada 4. marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 9. martā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

 

04.12.2020.

Izsoles Pieteikuma veidlapa

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabaluStarpgabals 2/161”, Jērcēnu pagastā,  Strenču nov., kadastra Nr. 9462 002 0217, zemes vienības kadastra apzīmējums 9462 002 0161, platība 1.08 ha. Izsoles sākumcena EUR 2900. Nodrošinājuma nauda EUR 290. Izsoles solis EUR 50. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma “Starpgabala 2/161” atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Starpgabals 2/161

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu: 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē, Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabalu Trikātas iela 20A, Strenčos, Strenču nov., kadastra Nr.9417 001 0064, zemes vienības kadastra apzīmējums 9417 001 0063, platība 1625 m2. Izsoles sākumcena EUR 3170. Nodrošinājuma nauda EUR 317. Izsoles solis EUR 50. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma Trikātas iela 20A, Strenčos, atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Trikātas 20A

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu zemes starpgabalu Beverīnas iela 3B, Strenčos, Strenču nov., kadastra Nr. 9417 001 1814, zemes vienības kadastra apzīmējums 9417 001 0062, platība 1819 m2. Izsoles sākumcena EUR 3470. Nodrošinājuma nauda EUR 347. Izsoles solis EUR 50. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma Beverīnas iela 3B, Strenčos, atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Beverīnas 3B

 Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 12.00. Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

 

30.10.2020.

Strenču novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kūdras iela 1,Sedā, Strenču novadā, kadastra Nr. 9413 001 0412, sastāvošs no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0412, platība 1442 m2, pašreizējais zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Saskaņā ar Strenču novada teritorijas plānojumu, plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 3800 EUR( trīs tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles nodrošinājuma nauda 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro). Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Kūdras 1 Seda

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622 vai 64715664. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija Strenču novada domē Rīgas ielā 7, 11. kabinetā, Strenčos līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 16.00 (iepriekš piezvanot pa tālruni 64715622 vai 29279131). Izsole notiks 2020. gada 2. decembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

29.10.2020.

Strenču novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo 4 transportlīdzekļu izsoli.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes, reģistrācijas Nr.90009116346, kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”.

Izsoles notiks 2020. gada 20.novembrī Strenčos, Valkas ielā 16, II stāva zālē:

plkst. 10.00 – vieglā automašīna Ford Mondeo;

plkst. 10.30 – mikroautobuss Ford Transit;

plkst. 11.00 – traktors T-150K;

plkst. 11.30 – asenizācijas kravas cisterna GAZ3307.

Pieteikuma veidlapa:

Izsoles pieteikuma veidlapa

Pieteikšanās izsolēm līdz 2020. gada 17.novembrim plkst. 12.00, nosūtot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus uz e-pasta adresi:  alina.locmele@strencunovads.lv vai iesniegt Privatizācijas un izsoles komisijas priekšsēdētājai Strenčos, Rīgas ielā 7, 7 kabinetā, iepriekš sazvanot pa tālruni Nr. 29279131.

Izsolāmo transportlīdzekļu apskate iespējama Strenčos, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu –  26372979 (Ilmārs Strauts).

Papildus informācija darba dienās no plkst. 8 līdz 15 pa tālruni: +371 64715657.

 Izsoļu noteikumi:

Izsoles noteikumi Ford Mondeo

Izsoles noteikumi Ford Transit

Izsoles noteikumi TraktorsT150K

Izsoles noteikumi GAZ3307 asenizācijas

Fotogrāfijas:

Ford Mondeo

Ford Transit

Traktors T-150K

GAZ3307 asenizācijas

14.09.2020.

Strenču novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunziemuļi”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, kadastra Nr. 9462 003 0080, sastāvošs no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9462 003 0080, platība 41.3000 ha (t.sk. meža zeme 36.9000 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zemes 2.2000 ha, ūdens objektu zeme 2,0000 ha, zem ēkām un pagalmiem 0.2000) un mežaudzes, zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 103 000 EUR (viens simts trīs tūkstoši euro). Izsoles nodrošinājuma nauda 10 300 EUR (desmit tūkstoši trīsi simti euro). Izsoles dalības maksa 30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Jaunziemuļi

Pieteikums

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  Strenču novada domē Rīgas ielā 7, 2.stāvā, 11. kabinetā, Strenčos līdz 2020. gada 14. oktobrim plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 16. oktobrī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

11.09.2020.

Strenču novada dome pārdod trešā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunsīļi”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 002 0305, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,2700 ha, kadastra apzīmējums 9462 002 0203. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 4690,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 469,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Jaunsīļi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 22.oktobrī plkst. 9.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod trešā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Upmalas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 001 0118, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,8400 ha, kadastra apzīmējums 9462 003 0175. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 11 550,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1155,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Upmalas

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 22. oktobrī plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

 

18.08.2020.

Strenču novada dome 2020.gada 29.septembrī plkst. 11.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.1 īpašumā Sporta ielā 2E, Sedā, Strenču novadā  1,35 ha platībā ar izsoles sākumcenu 5600 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0709 nekustamajā īpašumā Sporta ielā 2E (kadastra Nr. 9413 001 0709). Kvartāls Nr.1- nogabals Nr. 1, platība 0,81 cirtes veids-galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte un kvartāls Nr.1- nogabals Nr. 2, platība 0,54 cirtes veids-kopšanas cirte, cirtes izpildes veids- kopšanas cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 560,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.septembrim plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles_noteikumi_Sporta 2E_

Novertejums_2E

Novertejums_2E_1

Pieteikums_Cirsma_Nr1_Sporta 2E_Seda

Skice 2E

Tālruņi uzziņām par izsoli 64715622 un 64715615.

IZSOLES

Strenču novada dome 2020.gada 29.septembrī plkst. 10.30 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.2 īpašumā Sporta ielā 1E, Sedā, Strenču novadā 2,17 ha platībā ar izsoles sākumcenu 17900 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0310 nekustamajā īpašumā Sporta ielā 1E (kadastra Nr. 9413 001 0310). Kvartāls Nr.1- nogabali Nr. 3.-2.,4 cirtes veids- galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 1790,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.septembrim plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles_noteikumi_Sporta 1E_Nr.2

NovertejumsNr.2

Pieteikums_Cirsma_Nr2_Sporta 1E_Seda

SkiceNr.2

Tālruņi uzziņām par izsoli 64715622 un 64715615.

IZSOLES

Strenču novada dome 2020.gada 29.septembrī plkst. 10.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.1 īpašumā Sporta ielā 1E, Sedā, Strenču novadā 2,33 ha platībā ar izsoles sākumcenu 13200 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0310 nekustamajā īpašumā Sporta ielā 1E (kadastra Nr. 9413 001 0310). Kvartāls Nr.1- nogabali Nr. 1., 2., 3.-2., cirtes veids- galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 1320,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.septembrim plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Nr1 Sporta 1E

NovertejumsNr1 Sporta 1E

Pieteikums_Cirsma_Nr1_Sporta 1E_Seda

SkiceNr1 Sporta 1E

Tālruņi uzziņām par izsoli 64715622 un 64715615.

15.07.2020.

IZSOLES

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr. 94179000131), sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 32,7 m2, 324/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1750,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 175,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Tiltlejas -1

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622 vai 6471664. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē 11. kabinetā Rīgas ielā 7, Strenčos, līdz 2020. gada 17. augustam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000132), sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,2 m2, 513/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2550,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 255,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Tiltlejas -2

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622 vai 6471664. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē 11. kabinetā Rīgas ielā 7, Strenčos, līdz 2020. gada 17. augustam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-4, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000133), sastāvošu no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,2 m2, 649/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 3050,00EUR. Izsoles nodrošinājums 305,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  šeit:

Izsoles noteikumi Tiltlejas -4

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622 vai 6471664. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Strenču novada domē 11. kabinetā, Rīgas ielā 7, Strenčos, līdz 2020. gada 17. augustam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

12.06.2020.

IZSOLES

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9433 001 0008, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,2100 ha, kadastra apzīmējums 9433 001 0037. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 9200,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 920,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles_not_Priedes

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes 1”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9433 001 0048, kas sastāv no zemes vienības ar platību 4,8800 ha, kadastra apzīmējums 9433 001 0045. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 16200,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1620,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles_not_Priedes-1

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes 2”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9433 001 0049, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,6700 ha (t.sk. mežs 0,2000ha), kadastra apzīmējums 9433 001 0046. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 11500,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1150,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles_not_Priedes-2

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

07.05.2020.

IZSOLES

Strenču novada dome 2020.gada 28.maijā plkst. 10.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.1 īpašumā Zaļā ielā 1F, Sedā, Strenču novadā 3,51 ha platībā ar izsoles sākumcenu 23 200 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0705 nekustamajā īpašumā Zaļā ielā 1F (kadastra Nr. 9413 001 0705). Kvartāls Nr.1- nogabals Nr.1., cirtes veids- kopšanas cirte, cirtes izpildes veids- kopšanas cirte; kvartāls Nr.1- nogabali Nr. 2., 3., 5.-1.,cirtes veids- galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 2320,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.maijam plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Nr1 Zaļā1F

Novērtējums Nr1 Zaļā1F

Pieteikums Cirsma Nr1 Zaļā1F

Skice Nr1 Zaļā1F

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715622.


Strenču novada dome 2020.gada 28.maijā plkst. 10.30 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.2 īpašumā Zaļā ielā 1F, Sedā, Strenču novadā 4,89 ha platībā ar izsoles sākumcenu 23 400 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0705 nekustamajā īpašumā Zaļā ielā 1F (kadastra Nr. 9413 001 0705). Kvartāls Nr.1- nogabali Nr. 4., 5.-2., cirtes veids- galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 2340,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.maijam plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Nr2 Zaļā 1F

Novērtējums Nr2 Zaļā 1F

Pieteikums Cirsma Nr2 Zaļā1F

Skice Nr2 Zaļā 1F

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715622.


Strenču novada dome 2020.gada 28.maijā plkst. 11.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamai mantai- meža cirsmai Nr.3 īpašumā Zaļā ielā 1F, Sedā, Strenču novadā 4,01 ha platībā ar izsoles sākumcenu 19 200 EUR.

Izsolāmais objekts atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0705 nekustamajā īpašumā Zaļā ielā 1F (kadastra Nr. 9413 001 0705). Kvartāls Nr.1- nogabali Nr. 5.-3., 6., 7., 8., cirtes veids- galvenā cirte, cirtes izpildes veids- izlases cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 1920,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 25.maijam plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Nr3 Zaļā1F

Novērtējums Nr3 Zaļā 1F

Pieteikums Cirsma Nr3 Zaļā 1F

Skice Nr3 Zaļā 1F

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715622.


Strenču novada dome pārdod otrā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunsīļi”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 002 0305, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,2700 ha, kadastra apzīmējums 9462 002 0203. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 5360,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 536,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Jaunsīļi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 8.jūnijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst. 9.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.


Strenču novada dome pārdod otrā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Upmalas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 001 0118, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,8400 ha, kadastra apzīmējums 9462 003 0175. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 13200,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1320,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Upmalas

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 8.jūnijam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

24.03.2020.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vārnas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.94620020093, sastāvošu no zemes vienības kadastra apzīmējumu 94620020093 14,6000 ha platībā (t.sk. mežu platība 14,1000 ha, ūdens objektu zeme 0,5000 ha) un mežaudzes. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 56500,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 5650,00 EUR. Izsoles dalības maksa 30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Vārnas

Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst. 14.00. Izsole notiks 2023.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Pieteikums Vārnas

09.03.2020.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Klidzēni”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9476 007 0135, kas sastāv no zemes vienības ar platību 12,2100 ha, kadastra apzīmējums 9476 007 0132. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 35800,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 3580,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Klidzēni

Pieteikums- Klidzēni

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 9.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Upmalas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 001 0118, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,8400 ha, kadastra apzīmējums 9462 003 0175. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 16500,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1650,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Upmalas

Pieteikums- Upmalas

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunsīļi”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 002 0305, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,2700 ha, kadastra apzīmējums 9462 002 0203. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 6700,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 670,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Jaunsīļi

Pieteikums- Jaunsīļi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Ievas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9462 004 0140, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,2406 ha, kadastra apzīmējums 9462 004 0082. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3500,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 350,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Ievas

Pieteikums- Ievas

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

04.02.2020.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Lauks”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9476 008 0059, kas sastāv no zemes vienības ar platību 11,8600 ha, kadastra apzīmējums 9476 008 0019. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 22600,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 2260,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Lauks

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 2.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 5.martā plkst. 9.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Virbes”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr. 9476 008 0084, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,9000 ha, kadastra apzīmējums 9476 008 0086. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 5600,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 560,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Virbes

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 2.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 5.martā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecstaldoti”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9476 008 0022, kas sastāv no zemes vienības ar platību 4,8000 ha, kadastra apzīmējums 9476 008 0022. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 14000,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1400,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Vecstaldoti

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 2.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 5.martā plkst. 11.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Āži 1”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9476 007 0057, kas sastāv no zemes vienības ar platību 6,5800 ha, kadastra apzīmējums 9476 007 0031. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 19100,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1910,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT:

Izsoles noteikumi Āži1

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 2.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 5.martā plkst. 13.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

 

20.01.2020.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod trešā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- Trikātas iela 18B, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr.94170010060, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1347 m2, kadastra apzīmējums 94170010058, lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3400,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 340,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba laikā Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 18.februārim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 20.februārī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles reģistrācijas pieteikums

 

20.01.2020.

CIRSMU IZSOLE

Strenču novada dome 2020.gada 6.februārī pulksten 10.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamajai mantai- meža cirsmām Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, 6,06 ha platībā ar izsoles sākumcenu 35 400 EUR.

Izsolāmais objekts sastāv no 2 (divām) meža cirsmām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9462 003 0081 nekustamajā īpašumā “Zīlītes” (kadastra Nr. 9462 003 0081). Kvartāls Nr.6- nogabali Nr. 2., 5., 6., 7., cirtes veids- galvenā cirte, – kailcirte un kvartāls Nr.6 – nogabals Nr.1., cirtes veids- kopšanas cirte, cirtes izpildes veids- kopšanas cirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles nodrošinājuma nauda 3540,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes ēkā Rīgas ielā 7, Strenčos 2.stāvā 11.kabinetā darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un 12.30 līdz 15.00, līdz 2020.gada 4.februārim plkst. 14.00 .

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties izsoles dalībnieku reģistrācijas vietā un šeit:

Izsoles noteikumi Zīlītes

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715664.

Pieteikums dalībai izsolē

Zemes robežu plāns

Cirsmas novērtējums

 

06.12.2019.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Silnieki”, Plāņu pag., Strenču nov., kadastra Nr.9476010 0104, sastāvošu no zemes vienības 4,1700 ha platībā (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2200 ha, mežs 3,6700 ha, ūdens objektu zeme 0,0500 ha, zeme zem ceļiem 0,0300 ha, pārējās zemes 0,2000 ha), kadastra apzīmējums 9476010 0104, un mežaudzes. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 13400,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1340,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  šeit:

Izsoles noteikumi Silnieki

Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 6.janvārim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 8.janvārī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Meža nogabalu raksturojošie rādītāji Silnieki

 

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeži 2”, Jērcēnu pag., Strenču nov.,kadastra Nr. 9462 002 0163, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0163 7,1200 ha platībā (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,4400 ha, mežs 3,3800 ha, ūdens objektu zeme 0,2600 ha, pārējās zemes 1,0400 ha) un mežaudzes. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 15800,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 1580,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Ķeži 2

Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr.90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2020.gada 6.janvārim plkst. 14.00. Izsole notiks 2020.gada 8.janvārī plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Meža nogabalu raksturojošie rādītāji Ķeži 2

 

29.11.2019.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Tirgus ielā 5-39, Sedā, Strenču nov. (kadastra Nr.94139000322), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 52,3 m2, 532/22219 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0505 001 un 532/22219 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0505.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 1903 EUR. Izsoles nodrošinājums 190,30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Tirgus 5 39

un domes lietvedībā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2019.gada 23.decembrim plkst. 14.00; pārējām personām 2019.gada 27.decembrim plkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, izsole notiks 2019.gada 30.decembrī  plkst. 10.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Tirgus ielā 3-36, Sedā, Strenču nov. (kadastra Nr.94139000287), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopēju platību 64,4 m2 un 644/29239 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0730 002.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 2203 EUR. Izsoles nodrošinājums 220,30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Tirgus 3 36

un domes lietvedībā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2019.gada 23.decembrim plkst. 14.00; pārējām personām 2019.gada 27.decembrim plkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, izsole notiks 2019.gada 30.decembrī  plkst. 10.30 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli “Liepugatves”-6, Jērcēnu pag., Strenču nov. (kadastra Nr.94629000065), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopēju platību 65,6 m2, 656/4801 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9462 0020166 001, 656/4801 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9462 0020166 002, 656/4801 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9462 0020166 003 un 656/4801 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 0020166.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 1703 EUR. Izsoles nodrošinājums 170,30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi Liepugatves 6

un domes lietvedībā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2019.gada 23.decembrim plkst. 14.00; pārējām personām 2019.gada 27.decembrim plkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, izsole notiks 2019.gada 30.decembrī  plkst. 11.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

29.10.2019.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- Trikātas iela 18B, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr.94170010060, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1347 m2, kadastra apzīmējums 94170010058, lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3600,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 360,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Trikatas_iela_18B

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei darba laikā Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 27.novembrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 28.novembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- Trikātas iela 20B, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr.94170010069, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1597 m2, kadastra apzīmējums 94170010068, lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4200,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 420,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Trikatas_iela_20B

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei darba laikā Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 27.novembrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 28.novembrī plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

28.10.2019.

IZSOLE

Strenču novada dome 2019.gada 14.novembrī pulksten 10.00, Strenču novada domes administrācijas ēkas zālē Valkas ielā 16, Strenčos, rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamajai mantai-meža cirsmām Jērcēnu pagastā, Strenču novadā, 10,80 ha platībā ar izsoles sākumcenu 46 000 EUR.

Izsolāmais objekts sastāv no 4 (četrām) meža cirsmām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9462 003 0080 nekustamajā īpašumā “Jaunziemuļi” (kadastra Nr. 9462 003 0080). Kvartāls Nr.5- nogabali Nr. 4, 5, 8, 16, 22, 28, 20, 31, 29. Cirtes veids- galvenā cirte- kailcirte.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles drošības nauda 4600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes ēkā Rīgas ielā 7, Strenčos 2.stāvā 11.kabinetā darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un 12.30 līdz 15.00, līdz 2019.gada 13.novembrim plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties izsoles dalībnieku reģistrācijas vietā un šeit:

Izsoles noteikumi Jaunziemuļi

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715664.

Izsoles pieteikums Jaunziemuļi

Cirsmu skices Jaunziemuļi

IZSOLE

Strenču novada dome 2019.gada 14.novembrī pulksten 11.00 rīko pirmo atklāto, mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamajai mantai- meža cirsmām Strenčos, Strenču novadā, 22,37 ha platībā ar izsoles sākumcenu 84 000 EUR.

Izsolāmais objekts sastāv no:

 1. 1 (vienas) meža cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170012817 nekustamajā īpašumā Miera ielā 12 (kadastra Nr. 94170012817). Kvartāls Nr.378- nogabali Nr. 1, 2,cirtes veids- galvenā cirte- izlases cirte, cirsmas platība 2,23 ha.
 2. 1 (vienas) meža cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170012310 nekustamajā īpašumā Pulkveža Zemitāna ielā 31B (kadastra Nr. 94170012310). Kvartāls Nr.377- nogabals Nr. 1,cirtes veids- galvenā cirte- izlases cirte, cirsmas platība 1,47 ha.
 3. 1 (vienas) meža cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170012311 nekustamajā īpašumā Pulkveža Zemitāna ielā 35 (kadastra Nr. 94170012311). Kvartāls Nr.376- nogabali Nr. 1, 2,cirtes veids- galvenā cirte- izlases cirte, cirsmas platība 2,26 ha.
 4. 2 (divām) meža cirsmām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170010912 nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 12 (kadastra Nr. 94170010912). Kvartāls Nr.403- nogabali Nr. 5, 7,cirtes veids- kopšanas cirte- krājas kopšana, cirsmu platība 2,20 ha.
 5. 1 (vienas) meža cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170010911 nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 12B (kadastra Nr. 94170010911). Kvartāls Nr.401- nogabali Nr. 1, 2, 3 un 4,cirtes veids- kopšanas cirte- krājas kopšana, cirsmu platība 2,38 ha.
 6. 5 (piecām) meža cirsmām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94170010913 nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 6A (kadastra Nr. 94170010913). Kvartāls Nr.400- nogabali Nr. 1, 11, 16,cirtes veids- galvenā cirte- izlases cirte, cirsmu platība 2,38 ha un nogabali Nr. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, cirtes veids- kopšanas cirte- krājas kopšana, cirsmu platība 9,53 ha.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 10 (desmit) dienu laikā no izsoles.

Izsoles drošības nauda 8400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”.Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes ēkā Rīgas ielā 7, Strenčos 2.stāvā 11.kabinetā darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un 12.30 līdz 15.00, līdz 2019.gada 13.novembrim plkst. 14.00 .

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties izsoles dalībnieku reģistrācijas vietā un šeit:

Izsoles noteikumi Strenču pilsētas cirsmu izsole

Tālruņi uzziņām par izsoli 26114866 un 64715664.

Izsoles pieteikums Strenču pilsētas cirsmu izsole

04.09.2019.

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- Trikātas iela 18B, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr.94170010060, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1347 m2, kadastra apzīmējums 94170010058, lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4000,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 400,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

 

IZSOLE

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- Trikātas iela 20B, Strenči, Strenču nov., kadastra Nr.94170010069, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1597 m2, kadastra apzīmējums 94170010068, lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4700,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 470,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: PIRMĀS IZSOLES NOTEIKUMI Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

 

08.02.2019.

Nekustamo īpašumu izsole

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- “Lavandas”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.94620010050, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,3400 ha, kadastra apzīmējums 94620010050. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 6360,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 636,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi Lavandas. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 8.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 14.martā plkst. 10.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- “Otrā Māja 7”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.94620010145, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,5900 ha, kadastra apzīmējums 94620010145. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 4460,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 446,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi Otrā māja 7. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 8.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 14.martā plkst. 10.30 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

Strenču novada dome pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu- “Pirmā Māja 6”, Jērcēnu pag., Strenču nov., kadastra Nr.94620010223, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,2800 ha, kadastra apzīmējums 94620010223. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 6060,00 EUR. Izsoles nodrošinājuma nauda 606,00 EUR. Reģistrācijas maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: Izsoles noteikumi Pirmā māja 6.  Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Pieteikšanās un reģistrācija  izsolei Strenču novada domes lietvedībā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 8.martam plkst. 14.00. Izsole notiks 2019.gada 14.martā plkst. 11.00 Strenču novada domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos.

 

10.12.2018.

 Dzīvokļa izsole

Strenču novada dome pārdod pirmā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Trikātas ielā 20-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.9417 900 0148), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 31,3 m2, 311/2569 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 1810 001 un 311/2569 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 1810 002. Izsoles objekta sākumcena 1203 EUR. Izsoles nodrošinājums 120,30 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 15.janvārim plkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2019.gada 17.janvārī  plkst. 10.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Dzīvokļa izsole

Strenču novada dome pārdod pirmā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Trikātas ielā 20-4, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.9417 900 0147), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,7 m2, 380/2569 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 1810 001 un 380/2569 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 1810 002. Izsoles objekta sākumcena 1403 EUR. Izsoles nodrošinājums 140,30 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2019.gada 15.janvārim plkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2019.gada 17.janvārī  plkst. 11.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Dzīvokļa izsole

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Sporta ielā 2-31, Sedā, Strenču nov. (kadastra Nr.9413 900 0321), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 54,4 m2, 535/21898 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0702 001 un 535/21898 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0702.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 1603 EUR. Izsoles nodrošinājums 160,30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2019.gada 11.janvārim plkst. 16.00; pārējām personām 2019.gada 15.janvārim plkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Ja objektu pirkt nav pieteikušās pirmpirkuma tiesīgas personas, izsole notiek  2019.gada 16.janvārī  plkst. 10.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

 Izsoles noteikumi

 

5.09.2018

Izīrēta dzīvokļa izsole

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Sedas ielā 2-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000128), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 56,7 m2, 5810/50380 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119 001, 5810/50380 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119 002 un 5810/50380 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 3500 EUR. Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2018.gada 5.oktobrim pulkst. 16.00; pārējām personām 2018.gada 10.oktobrim pulkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 12.oktobrī  pulkst. 10.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Sedas 2-1

 

18.06.2018.

ZEMES STARPGABALA IZSOLE

Strenču novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu „Jaunbiķernieki”, Plāņu pagastā, 0,6720 ha platībā, kadastra Nr.9476 006 0054, ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 2110 EUR. Maksāšanas līdzekļi 100 % euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar zemes starpgabalu „Jaunbiķernieki”, Plāņu pagastā. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00) līdz 2018.gada 13.jūlijam pulkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 211,00 EUR, dalības maksa 20 EUR. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 16.jūlijā pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles_noteikumi

21.05.2018.

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Gaidu ielā 27-2A, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000129), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 48,0 m2, 4880/36620 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3123 001, 4880/36620 domājamās daļas no palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9417 001 3123 002, 9417 001 3123 003, 9417 001 3123 004 un 4880/36620 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3123, ar kopējo platību 2803 m2.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 2700 EUR. Izsoles nodrošinājums 270,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos pirmpirkuma tiesīgām personām līdz 2018.gada 13.jūnijam pulkst. 16.00,  pārējiem līdz 2018.gada 18.jūnijam pulkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 21.jūnijā  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Pieteikums fiziska persona

Pieteikums pirmpirkuma tiesīga

26.04.2018.

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000131), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 32,7 m2, 324/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1920 EUR. Izsoles nodrošinājums 192,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-1

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000132), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,2 m2, 513/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2800 EUR. Izsoles nodrošinājums 280,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 10.30 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-2

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-4, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000133), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,2 m2, 649/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2640 EUR. Izsoles nodrošinājums 264,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 11.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-4

26.02.2018.

Strenču novada dome, pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, paziņo par sekojošas pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli:

 1. Vieglā automašīna Opel Zafira, 2007.g., TA līdz 26.10.2018., izsoles sākumcena 1250 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 125 EUR. Izsoles noteikumi Opel ; Foto –https://failiem.lv/u/pd35gqej
 2. Vielā automašīna Chrysler Voyager, 1997.g., bez TA, izsoles sākumcena  450 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 45 EUR. Izsoles noteikumi Voyager ; Foto –https://failiem.lv/u/njpmeyxk 
 3. Vielā automašīna Audi A4, 1995.g., bez TA, ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds, izsoles sākumcena  350 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 35 EUR.  Izsoles noteikumi Audi ; Foto – https://failiem.lv/u/b4s3a4v8
 4. Vielā automašīna Ford Galaxy, 1998.g., bez TA, ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds, izsoles sākumcena  300 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 30 EUR. Izsoles noteikumi Ford ; Foto – https://failiem.lv/u/vmh7gsm8
 5. Traktors T 40AM, 1976.g., TA līdz 06.2018.,  izsoles sākumcena 550 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 55 EUR. Izsoles noteikumi T40 ; Foto –https://failiem.lv/u/2rqagpsy

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli var Strenču novada domē Valkas ielā 16, Strenčos līdz 14.03.2018. pulksten 14.00. Tālr. uzziņām 26114866.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālr. 26372979.

Reģistrācijas maksa izsolei noteikta 10 EUR (t.sk.PVN) katram izsoles objektam.

Izsole notiks Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos 16.03.2018. pulksten 10.00.

Nodrošinājuma nauda un izsoles dalības maksa ieskaitāma Strenču novada domes kontā A/ S Swedbank , konta Nr. LV 44HABA0551025830131, norādot maksājuma mērķi.

Visus ar transportlīdzekļu pārreģistrāciju saistītos izdevumus sedz pircējs.