Biežāk uzdotie jautājumi

  • Kas aizvieto novada pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā?

    Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 67.pantu pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000, izpilddirektora pienākumus var veikt domespriekšsēdētājs. Šajā gadījumā, ja domes priekšsēdētājs ir prombūtnē un viņu aizvieto priekšsēdētāja vietnieks, tad viņš vienlaicīgi veic arī izpilddirektora pienākumus. Pašvaldībās, kurās ar domes lēmumu izpilddirektors ir iecelts amatā, viņa prombūtnes laikā izpilddirektora pienākumus veic izpilddirektora vietnieks vai cita administrācijas amatpersona. Par šo amatpersonu ir jāpieņem attiecīgs domes lēmums saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu. Izpilddirektora pienākumus nevar pildīt domes deputāts (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks), izņemot likuma „Par pašvaldībām” 67.pantā noteikto gadījumu.

  • Kādā veidā iestāde reģistrējama Valsts ieņēmumu dienestā?

    Ja novada Dome izveido jaunu no pašvaldības budžeta finansētu iestādi, tā reģistrējama VID kā nodokļu maksātāja, ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumus nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Iestāde kā nodokļu maksātāja 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas reģistrējama VID teritoriālajā iestādē, iesniedzot lēmumu par budžeta iestādes izveidi.

  • Kādā veidā adresātam nosūtāmi pašvaldības pieņemtie lēmumi?

    Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu adresātam pa pastu nosūtīts nelabvēlīgs administratīvais akts noformējams kā ierakstīts pasta sūtījums. Kārtība, kādā pašvaldības citi lēmumi nosūtāmi (izsniedzami) personām, uz kurām tie attiecas, nosakāma pašvaldības nolikumā.