Gada kolektīvs

Apbalvojumi “Gada kolektīvs”

2019. gads –  “Gada kolektīvs 2019”  – Senioru Dāmu deju kopai “Madaras” – par ieguldīto enerģiju, entuziasmu darbojoties kolektīvā un popularizējot Strenču novada vārdu.

2017. gads – “Gada kolektīvs” – Biedrība “Mednieku biedrība “Jērcēni”” – par ieguldījumu Strenču novada vides pilnveidošanā un tradicionālās kultūras saglabāšanā.

“Gada kolektīvs” – Strenču novada Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse” – par Strenču novada kultūrvides bagātināšanu un muzikālo tradīciju saglabāšanu 30 gadu garumā.

2016. gads – Gada kolektīvs – Latvijas organizācijas “GLĀBIET BĒRNUS” Strenču novada nodaļa –par novada maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju labklājības celšanu un palīdzību grūtībās nonākušajām ģimenēm; Gada kolektīvs – Folkloras kopa “MEŽĀBELE” – par ieguldījumu tradicionālās kultūras saglabāšanā, latviešu folkloras un kultūras mantojuma popularizēšanā.

2015. gads – Gada kolektīvs – Strenču Mūzikas skola; Gada kolektīvs – Strenču PNS 2.nodaļa

2014. gads – Gada kolektīvs – SIA „Ceļu komforts”; Gada kolektīvs – biedrība „ Gaujas plostnieki”.

2013. gads – Gada kolektīvs – Strenču novada PII “MINKĀNS” Sedas filiāle “DZĒRVĪTE”.

2012. gads – Gada kolektīvs – Strenču kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „TĪNE” – par regulāri augsti iegūtiem vērtējumiem deju kolektīvu skatēs, novada vārda popularizēšanu Latvijā un starptautiskā mērogā, aktīvu līdzdalību pašvaldības rīkotajos pasākumos.