Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF finansējuma projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001  Strenču novada vidusskolā un tās Sedas filiālē uzsākts realizēt 2017.gada martā.

Projekta īstenošanas periods plānots līdz 2020.gada 20.decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta finansējums paredzēts kvalificēta karjeras pedagoga darba samaksai novada skolās un karjeras atbalsta pasākumu plāna realizācijai (6,50 euro uz vienu izglītojamo mācību gadā). Karjeras atbalsta pasākumu plānu gadam sagatavo skola, balstoties uz diagnosticētajām vajadzībām.

Mēs esam laikmetā, kur katru gadu rodas jaunas profesijas. Šodien nekur vēl nemāca profesijas, kuras būs vajadzīgas pēc pieciem, desmit gadiem.
Nepieciešamo profesionālo vēlmju un prasmju apzināšanās, to salāgošana ar iespējām, atbildes uz jautājumiem: ko es gribu?; ko es varu?; kā es to varu apgūt? ir  karjeras veiksmes pamats.

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:
* izprast sevi un veidot pašapziņu;
* palīdz attīstīt prasmes;
* samērot savas intereses, spējas, iespējas;
* apzināt savas stiprās un vājas puses;
* plānot un vadīt savu karjeru;
* novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
* pētīt izglītības iespējas;
* pieņemt lēmumu.

Karjeras izglītības projekts vecākiem dod iespēju palīdzēt saviem bērniem plānot nākotni.

Karjeras izglītības projekts novadam dod iespēju veidot savu nākotnes sabiedrību.

Karjeras konsultants skolā:

skolotāja Edīte GULBE

telefons: 29233649

Projekta realizācijas aktivitātes atspoguļotas mājas lapas sadaļā: KARJERAS IZGLĪTĪBA.

Karjeras izglītošanas darbs 2016./2017.mācību gadā