Atbalsts izglītojamiem individuālo kompetenču attīstībai

Strenču novada vidusskolas  2017./2018. mācību gadā uzsāk dalību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

Projekta mērķis- nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Projekta ietvaros skolas nodrošina šādu pasākumu eksperimentālu ieviešanu, tādējādi nodrošinot papildu iespējas izglītojamo kompetenču attīstībai.

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti. Tāpat nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamība un sadarbība, kas agrīni var palīdzēt noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru kompensācijas rezultātā iespējams panākt izglītojamā ātrāku attīstību.

Paredzēts, ka projekta īstenošanas gaitā visā Latvijā vismaz 253 izglītības iestādes spēs attīstīt un ieviest to darbībā ilgtspējīgu individuālās pieejas mācību procesu un nodrošinās uz izglītojamā vajadzībām vērstu mācību organizāciju formu pieejamību pašās izglītības iestādēs.