Izglītības programmas

Skola realizē septiņas izglītības programmas.

Strenčos:

Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9.kl.), kods 21011111, licence Nr.V_1503, izsniegta 2018. gada 26.jūlijā.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence Nr. V-4593, izsniegta 2011.gada 11.augustā.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011, licence Nr. V-598, izsniegta 2009. gada 6.novembrī.

Sedā:

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (1.-9.kl.), kods 21011121, licence Nr. V-9347, izsniegta 2017. gada 30.augustā.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621, licence Nr. V-5463, izsniegta 2012.gada 4. septembrī.

 

Izglītības programmu mācību plāni –

Pamatizglītības programmu stundu plāns

Vidējās izglītības programmas stundu plāns

Mazākumtautību izglītības programmas stundu plāns