Jautājumi un atbildes

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu palīdzību? 
Pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus (konta izdruku par pēdējiem trīs mēnešiem), izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Lūdzot vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentu (akts no Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta), kas apliecina krīzes situācijas esamību, bet nav jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti. Papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina aptuvenos zaudējumus.
Vai Dienesta darbinieks drīkst pieprasīt papildus dokumentus?
Dienesta darbinieki pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Dienesta darbiniekiem ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami.
Cik bieži man jāsniedz atskaite par maniem ienākumiem, ja gribu saņemt pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai (ģimenei) ienākumi jāuzrāda:
• ik pa trīs mēnešiem, ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;
• ik pa sešiem mēnešiem, ja neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, ģimenē ir tikai pensionāri, personas ar invaliditāti un nepilngadīgi bērni.
Cik ātri es saņemšu atbildi par pabalsta /ne/piešķiršanu?
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Dienests pabalsta pieprasītāju informē rakstveidā uzrādot pieņemto lēmumu, ko klients apliecina ar savu parakstu, ka iepazinies. Lēmumā par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.
Kādā veidā varēšu pabalstu saņemt?
Pabalstus izmaksā personai iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā.