Pabalsti trūcīgajiem

Pabalsti personām/ģimenēm, kas atzītas par trūcīgām

 Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro, persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

 GMI pabalsts

Pabalsta apmērs 53.00 EUR.

Pabalstu piešķir ģimenei/personai uz laiku, kad ir piešķirts trūcīgā statuss. Pabalsts tiek ieskaitīts klienta kontā katru mēnesi.

GMI pabalsts

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Mājokļa pabalsts
Pabalsta apmērs 120.00 EUR.
Mājokļa pabalstu personai/ģimenei piešķir vienu reizi gadā dzīvojamās telpas īres maksas, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei.
Mājokļa pabalstu var pārskaitīt mājas apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam, parāda summas segšanai, ja personai (ģimenei) ir parāds par īri vai pamatpakalpojumiem.

Mājokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs
Pabalstu saņem ģimenes, kuru

  • bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālē;
  • jaunietis iegūst vispārējo profesionālo vai arodizglītību līdz 21 gada vecumam;
  • bērns mācās izglītības iestādē, kur apgūst kādu no speciālās izglītības programmām. Pabalsta apmērs: Līdz 12.klasei 100% apmērā no noteiktās ēdināšanas summas dienā.
    Pabalstu ēdināšanai izglītības iestādē piešķir saskaņā ar periodu par kādu personai/ģimenei tiek piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss, tas var būt no 1 līdz 6 mēnešiem.
    Piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu un pakalpojumu saņēmēju (skolēnu) sarakstu.

 Pabalsts skolēnu ēdināšanai mācību iestādēs

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Pabalsts skolas piederumu iegādei
Pabalsta apmērs ir 20.00 EUR par katru bērnu vienu reizi gadā no augusta līdz oktobrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalstu saņem ģimenes, kuru
• bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālē;
• jaunietis iegūst vispārējo profesionālo vai arodizglītību līdz 21 gada vecumam;
• bērns mācās izglītības iestādē, kur apgūst kādu no speciālās izglītības programmām.

Pabalsts skolas piederumu iegādei

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Vecāku maksas atlaide (ēdināšanas pabalsts) pirmsskolas izglītības iestādēs

Vecāku maksas atlaides (ēdināšanas pabalsta) apmērs ir 100% no vecākam noteiktās samaksas par mēnesi.

Pabalstu saņem ģimenes, kuru:

  • bērns apmeklē Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādi, tās filiāli;
  • bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kur apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu.

Pabalsts tiek piešķirts līdz ģimenes trūcīgā statusa beigām.

Vecāku maksas atlaidēm (ēdināšanas pabalstam) piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei, saskaņā ar tās iesniegto rēķinu. 50.

Ja iesniegums par vecāku maksas atlaidēm (ēdināšanas pabalsts) Dienestā saņemts līdz mēneša 10.datumam, tad pabalsts tiek piešķirts par kārtējo mēnesi, ja iesniegums Dienestā saņemts pēc 10.datuma, tad pabalsts piešķirams no nākamā mēneša.

Pabalsts skolēnu ēdināšanai mācību iestādēs

Apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 300.00 EUR un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

Dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Strenču novada administratīvā teritorija, par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un kura bijusi trūcīga.

Pabalsts tiek izmaksāts norādītajā norēķina kontā.
Tiek piešķirts 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv