Citi pabalsti

Citi pabalsti

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Strenču novadā un ir sasniedzamas deklarētajā adresē.
Vienreizēju pabalstu Sociālais dienests piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nevar nodrošināt savas pamatvajadzības.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Bērna piedzimšanas pabalsts
Pabalsta apmērs 100.00 EUR

Pabalstu piešķir vecākiem, ja viens no vecākiem un jaundzimušais deklarēts Strenču novadā, kā arī patstāvīgi dzīvo Strenču novadā.

Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no dzimšanas apliecības izsniegšanas brīža.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai personām bez ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgas personas statuss
Pabalsta apmērs ir līdz 30.00 EUR pases kārtošanai.
Pabalstu piešķir personām bez ienākumiem, kuriem nav bijis piešķirts trūcīgas personas statuss vismaz seši mēneši.
Piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Pabalsts dokumentu noformēšanai

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

 Pabalsts audžuģimenei

Audžuģimenei tiek izmaksāts ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai ne mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam; Audžuģimenei reizi gadā tiek izmaksāts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 115.00 apmērā, uzrādot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Pabalsts audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Pabalsts bārenim un bērnam, kas palicis bez vecāku gādības

Pabalsti bārenim tiek piešķirti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā minimālā apmērā un kārtībā.

Sasniedzot pilngadību, pabalsts dzīves uzsākšanai 128,06 EUR apmērā, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 EUR apmērā.

Ja bārenis sekmīgi mācās, uzrādot izziņu no izglītības iestādes, tiek piešķirts pabalsts ikmēneša izdevumiem 65,00 EUR apmērā.

Pabalsts bārenim

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv

Dzīvokļa pabalsts

Pabalstu saņem pilngadību sasniedzis bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības