Asenizācijas pakalpojums

Ar 01. 01.2019. Strenču novada administratīvā teritorijā maksas pakalpojums par asenizāciju un nolejaku izvešanu ar asenizācijas mucu:

  • par 1 m3 – 12.56 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN);
  • par katru nobraukto kilometru maršrutā garāža – klients – attīrīšanas iekārtas – garāža – 0,84 EUR, neieskaitot PVN;
  • tarifam piemērot koeficientu 1.5 – ārpus noteiktā darba laika (8.00 – 17.00) darba dienās un sestdienās, svētdienās, svētku dienās;
  • ar 01.09.2019. tarifam piemērot koeficientu 1.3 – visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja tā izbūvēta gar ielu, kas pieguļ zemesgabalam (saskaņā ar pašvaldības 23.05.2018. saistošo noteikumu 4/2018 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Strenču novadā” 15.punktu).