Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Iesniegumu pieņemšana
• Apbedīšanas pabalsts
• Bezdarbnieka pabalsts
• Bērna invalīda kopšanas pabalsts
• Bērna piedzimšanas pabalsts
• Bērna kopšanas pabalsts
• Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
• Ģimenes valsts pabalsts
• Invaliditātes pensija
• Maternitātes pabalsts
• Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
• Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram apgrūtināta pārvietošanās
• Paternitātes pabalsts
• Pārmaksāto apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
• Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
• Slimības pabalsts
• Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu un ieguldījumu plāna izveide
• Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu un ieguldījumu plāna maiņa
• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
• Vecāku pabalsts
• Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
Informācijas sniegšana
• Par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
• par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
• par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
• par izmaksājamajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto nodokli (ienākumu deklarēšanai)
• par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
• par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
• par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
• par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
• par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
• par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)
līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu
• informācija par VSAA ieturēto nodokli
• Valsts fondēto pensijas shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta uzraksts