Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija (VDI)
E-pakalpojumi (latvija.lv)
Iedzīvotajiem (lieciniekiem, cietušajiem, darba ņēmējiem)
• Iesniegums Darba inspekcijai un atbildes saņemšana no VDI
• Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma fakta darbā
• Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
• VDI sastādīta izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Darba devējiem
• Paziņojums par notikšu nelaimes gadījumu darbā
• Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
• Iesniegums darba inspekcijai un VDI atbildes saņemšana
• Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā
• Darba devēja sastādīta izmeklēšanas akta par notikušo nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
• Atļauja bērnu nodarbināšanai
• Darba devēja paziņojums VDI par novērstiem pārkāpumiem
• VDI izdoto administratīvo aktu darbā par konstatējamiem pārkāpumiem
• VDI amatpersonas lēmumu apstrīdēšana
• Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistība ar nelaimes gadījumu darbā
Citām iestādēm (ārstiem/ārstniecības iestādēm)
• Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
• Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
• Darbavietas higiēniskais raksturojums
• Ziņojums par arodslimības raksturojums
Sadarbības iestādēm
• Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšana , atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
• Informācijas saņemšana no citam valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences jomā