Dzimtsarakstu nodaļa

Ar 2018.gada 1.janvāri maksas par Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

/Strenču novada domes 20.12.2017. lēmums, prot. Nr.20 7.§/

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veidsMērvienībaMaksa (EUR)

bez PVN

1.Svinīga, literāri muzikāli noformēta laulības ceremonija vai kāzu jubilejas svinību ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas zālēgab.28,00
2.Laulības reģistrācijas bez svinīgas laulību ceremonijas

– piedalās tikai laulības slēdzēji un liecinieki.

gab.Bez maksas

(tikai MK noteikumos noteiktā valsts nodeva)

3.Svinīgas laulības ceremonijas vadīšana citā piemērotā vietā, kas atrodas Strenču novada teritorijas robežās.gab.15,00
4.Svinīga, literāri muzikāli noformēta laulības ceremonija citā piemērotā vietā, kas atrodas Strenču novada teritorijas robežās.gab.45,00
5.Svinīga, literāri muzikāli noformēta bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijagab.28,00
6.Visa veida (dzimšana, laulība, miršana u.c.) civilstāvokļa aktu izrakstu un izziņu izsniegšana.gab.2,00

Par visiem dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem papildus noteiktajai maksai tiek iekasēts pievienotās vērtības nodoklis.

Pakalpojuma maksā nav iekļauta valsts nodeva.

No maksas pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

  • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam;
  • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžu ģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta deklarētā dzīves vieta vai papildu adrese.

No pakalpojumu maksas par svinīgu laulības ceremoniju ir atbrīvoti Zelta un Dimanta kāzu jubilāri.