Būvvalde

VALKAS NOVADA BŪVVALDE

Semināra iela 9, Valka, LV-4701

Būvvaldes vadītājs – būvinspektors      Māris Pandalons      64707491, 28378470      buvvalde@valka.lv

Būvtehniķe      Līga Ķībere      64707492, 26460943      liga.kibere@valka.lv

Valkas novada būvvalde veic sekojošu pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības procesu , kontroles un uzraudzības jomā  sekojošās pašvaldībās:
Valkas novadā – Valkas pilsētā, Valkas, Vijciema, Ērģemes, Kārķu un Zvārtavas pagastos;

Strenču novadā – Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu un Plāņu pagastos;

Lūgums iepazīties ar būvniecības procesa tiesiskuma aktuālajiem normatīvajiem aktiem portālā www.likumi.lv vai LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv
1. Būvniecības likums (stājās spēkā ar 01.10.2014.)
2. MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
3. MK noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”
4. MK noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
5. MK noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
6. MK noteikumi Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”
7. MK noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
8. MK noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
un citiem MK noteikumiem, saistītiem ar būvniecības procesu. Minēto MK noteikumu pielikumos atrodamas jaunā parauga veidlapas.
Par neskaidriem, ar jauno būvniecības kārtību saistītiem jautājumiem interesēties pie būvvaldes darbiniekiem.

 Būvvaldes vadītājs – būvinspektors      Māris Pandalons      64707491, 28378470      buvvalde@valka.lv

katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no 10.00-12.00 pieņem Strenču novada pārvaldē, Rīgas ielā Nr.7, 2. stāvā.

Informējam, ka sakarā ar Būvniecības likuma 21.panta stāšanos spēkā ar 2020.gada 1.janvāri,  turpmāk visa būvniecības procesa dokumentācijas aprite tiks veikta tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv

Piesakies mācībām: https://bis.gov.lv/bisp/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis

BIS infografika: