Vecāku un bērnu personiskās attiecības

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 177.-189. pantu un Bāriņtiesu likuma 18. un 19. pantu, lietā ir nepieciešams:
– Tiesas pieprasījums sniegt atzinumu par saskarsmes tiesību/ aizgādības tiesību izmantošanas kārtību
personas prasības pieteikums tiesai
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Darba izziņas
– Pārrunas vai vecāku savstarpējā vienošanās
– Dažādu personu vai vecāku iesniegumi un iesniegtie dokumenti
– Prasību pielikumi vai grozījumi, pretprasības vai pierādījumi
– Psihologa atzinums par ģimeni
– Mediācijas
– Lēmums – atzinums tiesai par saskarsmes/aizgādības tiesību īstenošanas veidu vai noteikšanu