Mantisko interešu aizsardzība

Ņemot vērā Bāriņtiesu likuma 21. pantu, lietā ir:
– Iesniegums no personas vai notāra ar lūgumu lemt par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgās personas labā
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Personas miršanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Īpašuma zemesgrāmatas nodaļas apliecības
– Tiesu izpildītāja vai bāriņtiesas sastādītu inventāra sarakstu par mantojumā atstātām mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par mantoto manu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti inventāra saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par nepilngadīgās personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar nepilngadīgās personas mantu
– Bāriņtiesas lēmums par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgās personas labā
– Mantojuma apliecība
– Iesniegums par nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu (piem.- atļaut atvērt noguldījuma kontu bankā uz nepilngadīgās personas vārda)
– Vēl lēmumi, kuri saistīti ar nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu. (piem.- lēmums par aizbildņa iecelšanu tiesisko darījumu noslēgšanai starp vecākiem un bērnu)
– Bāriņtiesas pārbaudes akts (īpašumam)
– Gada norēķini par nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu (iesniedz pārvaldīšanas apliecinošus dokumentus – konta atvēršanas līgums, konta norēķinus, dažādi citi līgumi un norēķini

Mantisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma apraksts : https://www.latvija.lv