Bērna aizgādības tiesības

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 203. pantu un Bāriņtiesu likuma 26.-22. pantu, lietā ir nepieciešams:
– Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, -iem
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa no pašvaldības domes
– Vairāk kārtīgas pārrunas
– Vairāk kārtīgas Ģimenes pārbaudes akti
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem
– Ziņas par personu no “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”
– Psihologa atzinums par vecāku, bērnu vai ģimeni
– Iesniegums, sūdzība, informācija no personas par bērnu, kuram nepieciešama aprūpe un uzraudzība
– Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniskais lēmums par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam,- iem
A) bērns tiek nogādāts pie otra vecāka, iecelta aizbildņa vai bērnu nogādā aprūpes iestādē
B) tiek ziņots attiecīgai bāriņtiesai par viņu pašvaldībā dzīvojošas personas aprūpes tiesībām un bāriņtiesā pieņemto vienpersonisko lēmumu
– 15 dienu laikā lemj bāriņtiesa vai atjaunot vai neatjaunot vecākam vai vecākiem aprūpes tiesības
– Iespējams bāriņtiesa lemj par bērna ievietošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
– Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un citām iestādēm, piem.- Valsts ieņēmumu dienestu, policijas iestādes, veselības iestādēm
– TIEK PIEPRASĪTA VISA VEIDA INFORMĀCIJA
– Tiek lūgts atzinums no sociālā dienesta par iespējām bērnam atgriezties vecāku ģimenē
– Tiek pieprasīta informācija no aizbildņa, aprūpes iestādēm par bērnu un vecāku saskarsmi, materiālo atbalstu ārpusģimenes aprūpes laikā
– Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākiem aizgādības tiesības, sniedzot prasību tiesā, lemt par vecāku aizgādības tiesību atņemšanu