Sociālo garantiju apliecības

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Veic, ņemot vērā 2005. gada 15. novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” III un VI nodaļā.