Aizgādnība

Aizgādnība/ rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 216., 355.-381. pantu un Bāriņtiesu likuma 27., 40.-43., 51. pantu, lietā ir nepieciešams:
– Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par rīcībnespējīgās personas aizgādnību ieceļot/neieceļot viņu par aizgādni
– Tiesas spriedums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu vai tiesas prasība iecelt rīcībnespējīgai personai aizgādni
– Aizgādņa laulības apliecība
– Rīcībnespējīgās personas un aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņas
– Bāriņtiesā sastādītu mantas sarakstu par rīcībnespējīgās personas mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par rīcībnespējīgās personas mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par rīcībnespējīgās personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar rīcībnespējīgās personas mantu
– Pārrunas un piekrišanas no ģimenes locekļiem
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodota rīcībnespējīga persona aizgādnībā
– Ziņas par personu no “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”
– Aizgādņa darba izziņa
– Ģimenes ārsta izziņa
– Bāriņtiesas lēmums par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu
– Pārrunas un rīcībnespējīgās personas dzīves apstākļu pārbaudes
– Gada norēķini par rīcībnespējīgās personas mantu pārvaldīšanu (iesniedz pārvaldīšanas apliecinošus dokumentus – konta atvēršanas līgums, konta norēķinus, dažādi citi līgumi un norēķini)

Aizgādnība

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv