Pabeigti Strenču novada pašvaldības autoceļu pārbūves darbi

Atpakaļ

Līdz ar rudens iestāšanos pabeigti Strenču novada pašvaldības Jērcēnu pagasta autoceļa ““Liepugatves – Grobi”A9” un Plāņu pagasta autoceļa “”Plāņi – Čarnas”A1” pārbūves darbi. Akti par pārbūvēto ceļu posmu nodošanu ekspluatācijā tika parakstīti šī gada 17.septembrī. Ceļi sakārtoti attiecīgi 2,6 km un 2,045 km garos posmos, noņemot krūmu apaugumus un vecos kokus, iztīrot ceļa sāngrāvjus, uzlabojot un profilējot segumus, izbūvējot nobrauktuves un ievietojot jaunas caurtekas. Projekta ietvaros veikta gaisvada elektropārvades līniju pārbūve. Būvdarbus veica – SIA “8CBR”. Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Jurēvičs un Partneri”.

Gar ceļu posmiem atbilstoši pastāvošo normatīvo aktu prasībām ir izrakti un ierīkoti no ceļa noplūstošo lietus ūdeņu novadgrāvji. Lai šie novadgrāvji pildītu savas funkcijas pēc iespējas ilgākus gadus, lūgums visiem ceļu posmiem piegulošo lauksaimniecības zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, veicot zemes apstrādes darbus, necensties uzart un apstrādāt katru pēdējo centimetru līdz novadgrāvja malai. Nepieciešams atstāt nelielu neapstrādātu joslu, lai neaizbērtu novadgrāvjus un lai būtu, kur paslēpties kādam nelielam dzīvnieciņam vai kukainītim. Būsim atbildīgi, saudzēsim dabu un ieguldīto darbu un līdzekļus!

Projekta “Strenču novada pašvaldības Jērcēnu pagasta autoceļa ““Liepugatves – Grobi”A9” un Plāņu pagasta autoceļa “”Plāņi – Čarnas”A1” pārbūve”, Nr. 17-09-A00702-000091, uzraudzību un administrēšanu veica Lauku atbalsta dienests, kas 2017.gada 23.oktobrī pieņēma Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta kopējās izmaksas – 416950,14 EUR. 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām, tas ir – 369267,33 EUR, līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekts tika realizēts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

 Zaiga Auniņa, Strenču novada domes

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, tel.64715667

 

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm