Novada domes sēde – 20. martā

Atpakaļ

2019.gada 20.martā plkst. 15.00 domes telpās Valkas ielā 16, Strenčos notiks Strenču novada domes sēde.

Darba kārtība:

 1. Par SARC “Seda” 2018.gada darbības rezultātu pārskatu.
 2. Par Strenču novada atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvai “Sabiedrība ar dvēseli 2019” nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi.
 3. Par projekta “Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 4. Par projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 5. Par projekta “Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas “Divi gadsimti vienotā rakursā” izveide”īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 6. Par projekta “Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 7. Par projekta “Rotaļkonstrukciju uzstādīšana Strenču pilsētā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
 8. Par projekta “Ceļā uz Dziesmu svētkiem” īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 9. Par projekta “Vēja brāļu ordenis Stakeln” īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 10. Par Strenču novada Sociālā dienesta Atbalsta centra “Liepugatves” likvidēšanu.
 11. Par grozījumiem Strenču novada domes Amatu vienību sarakstā.
 12. Par Strenču Mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu.
 13. Par Strenču Mūzikas skolas Attīstības plāna saskaņošanu.
 14. Par Strenču novada domes Ētikas kodeksa apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 15. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 17. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 19. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Jērcēnu pagastā.
 20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Sedas pilsētā.
 21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Jērcēnu pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma slēgšanu Strenču pilsētā.
 23. Par zemes nomas līguma slēgšanu Jērcēnu pagastā.
 24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476 008 0076 Plāņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 25. Par pašvaldībai piekritīgo rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Strenču novada domes vārda.
 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476 007 0011 Plāņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476 012 0091 Plāņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Darba kārtības papildjautājumi:

 1. Par autotransporta degvielas izmantošanas limita noteikšanu Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas speciālistam.
 2. Par īpašuma xxx Strenčos zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0057 Trikātas ielā 18, Strenčos sadalīšanu.