Mērķprogramma “Nākotnes kultūras piedāvājums”

Atpakaļ

Valdība 4. marta sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) pieprasījumu piešķirt 3 000 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammai “Nākotnes kultūras piedāvājums.”

Mērķprogramma finansēta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tādējādi visi projekti jāīsteno 2021. budžeta gada ietvaros un projektu pagarinājumi nav iespējami. Mērķprogramma paredzēta visām nozarēm, ieskaitot starpnozari. Ja vien nav tehnisku šķēršļu, mērķprogrammā tiek iekļauta arī mērķprogramma “Digitālā kultūras piedāvājuma veidošana”.Uz finansējumu var pretendēt fiziskas personas (tikai saimnieciskās darbības veicēji) un organizācijas (komersanti, NVO, valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības). Mērķprogrammu un tās ietvaros finansētos projektus paredzēts pastiprināti komunicēt sabiedrībai.

Finansējums: 2 892 750 eiro mērķprogrammai, tostarp 400 000 eiro projekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; papildus 200 000 eiro digitālā kultūras piedāvājuma veidošanai, kopā 3 092 750 eiro.

Virsmērķis: Sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo ierobežojumu apstākļos visās kultūras nozarēs, krīzes apstākļos nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Projektu iesniegšana

 Iesniedzamo projektu sliekšņi: minimālā projekta summa 5000 eiro (vai 10 000 eiro), maksimālā summa – 100 000 eiro.

Mērķprogrammas ietvaros prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas:

 • nodrošina kultūras produktu vai norišu publisku pieejamību sabiedrībai 2021 gada ietvaros;
 • vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem vai kuros iesaistīti vairāki izpildītāji;
 • nodrošina kultūras piedāvājuma komunikāciju sabiedrībai;
 • iekļauj inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanai sabiedrībai mainīgos epidemioloģiskās situācijas apstākļos;
 • nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā;
 • vērsti uz digitālu risinājumu izmantošanu kultūras piedāvājuma nodrošināšanai;
 • nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi;
 • iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā kultūras piedāvājuma pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mērķprogammas ietvaros netiek atbalstīti projekti, kas:

 • ietver fiziskās pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveidi;
 • paredz individuālo vai kolektīvo radošo darbību, kuras rezultāts nav publiski pieejams 2021. gada ietvaros vai iecerēts izmantošanai pēc epidemioloģiskās krīzes situācijas beigām;
 • tiek īstenoti regulāri, un kuros iekļautās darbības iepriekš atbalstītas VKKF regulārajos projektu konkursos vai citās VKKF mērķprogrammās;
 • paredz organizāciju mājaslapu izveidi, pārveidi vai darbību, nepiedāvājot jaunu kultūras saturu;
 • mediju projekti kultūras norišu dokumentēšanai un atspoguļošanai.

Projektu izvērtēšana

Projektu izvērtēšana notiek līdzīgi Valstiski nozīmīgajiem projektiem. Projektus izvērtē ekspertu komisijas, nosakot ieteicamo atbalsta summu un izveidojot projektu prioritāro secību, papildu ņemot vērā īpašo ekspertu viedokli (cilvēki ar īpašām vajadzībām, digitālie projekti u. c.)

Viedokļus, jautājumus, komentārus iesniegt LPS padomniecei izglītības un kultūras jautājumos Inārai Dundurei:

Mobilais t.: +371-26486654

e-pasts: inara.dundure@lps.lv