Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem

Atpakaļ

Strenču novada pašvaldības policija ir veikusi 2011.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā”  ievērošanas kontroli.

Pamatojoties uz Strenču novada domes noslēgto līgumu ar SIA „ZAAO” (ZAAO), sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Strenču novada teritorijā ir tiesīga sniegt tikai ZAAO, savukārt visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām personām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar ZAAO par sadzīves atkritumu izvešanu.

Saskaņā ar Strenču novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā” 15., 16. punktu neievērošanu: Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties Strenču novada pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams – arī sašķirot) radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, māju apsaimniekotāja vai pašvaldības norādītajā vietā, kā arī obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības apsaimniekot atkritumus Strenču novadā noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

Informējam, ka ZAAO nodrošina iespēju noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Valmierā, Rīgas ielā 32, katru darba dienu plkst. 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00, kā arī līguma noslēgšanu var pieteikt zvanot uz ZAAO tālruni 64281250 vai sūtot e-pastu uz zaao@zaao.lv.

Strenču novada pašvaldības policija informē, ka tiek veikta atkārtota pārbaude par iekļaušanos pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, t.sk., līguma par atkritumu izvešanu esamības pārbaude. Ja tiks konstatēts, ka nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, Jums var tikt uzlikts administratīvais sods Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 

Papildus informāciju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem var sniegt ZAAO klientu apkalpošanas daļas speciālisti, tālr. 64281250.