Jaunatnes iniciatīvu projekts

Atpakaļ

Strenču novada dome izsludina atklāta projekta konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Konkursa organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001).

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu šādus mērķus:

 1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 2. Iesaistīt riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 1.jūlijam plkst.17.00.

Līguma izpildes termiņš no 3 līdz 18 mēneši.

Projekta uzsākšanu ieteicams plānot ne agrāk kā 2019.gada septembrī.

Vienam projektam pieejamais finansējums – EUR 4600,00, ko 100% apmērā finansē no projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši nolikuma 3.punktam.

Pievienotie dokumenti:

 1. Atklāta projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums
 2. 2.pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
 3. 3.pielikums – Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā.
 4. 4.pielikums – Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem.
 5. Strenču novada domes rīkojums
 6. Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai.
 7. Metodika “Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros. (http://site-550587).
 8. Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās Vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (https://ikvd.gov.lv).
 9. Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” (https://likumi.lv).
 10. “Soli pa solim” – infografika projektu iesniedzējiem. (skat. zemāk)
 11. Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”. (skat zemāk)
 12. Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu.
 13. Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be
 14. Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: https://youtu.be

Kontaktpersonas: Zaiga Auniņa, telefona Nr. 64715657, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv vai Dace Gaigala, telefona Nr. 29296231, e-pasts: dace.gaigala@strencunovads.lv.

Ja, aizpildot pieteikumu, rodas jautājumi un ir nepieciešama papildus informācija, ir iespēja organizēt informatīvu pasākumu Strenčos. Par šādu nepieciešamību zvanīt uz augstāk norādītajiem telefona Nr., vai rakstīt uz norādītajiem e-pastiem līdz š.g. 10.jūnijam.

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja