JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA VESELĪBAS JOMĀ

Atpakaļ


No 2012.gada Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu pieeju veselības veicināšanas darba organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un aicinātu aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs, jo tieši pašvaldības, atrodoties vistuvāk saviem iedzīvotājiem, vislabāk izprot konkrētās teritorijas iedzīvotāju vajadzības un pasākumus, kādi būtu veicami veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Pašvaldības, kuras ir deleģējušas kontaktpersonu veselības veicināšanas jautājumos, regulāri saņem aktuālo informāciju un metodisku atbalstu veselības veicināšanas jomā, kā arī informāciju par valsts apmaksātiem veselības veicināšanas pasākumiem pašvaldībā, apmācību iespējām, izdotajiem materiāliem u.c.

Tādēļ es, kā Strenču novada veselības darba koordinatore, Baiba Kondriča vēlos dalīties man pieejamā informācijā, ko regulāri ievietošu kā sleju novada avīzē un mūsu novada mājas lapā, feldšera punktos, izglītības iestādēs un ārsta praksēs. 

Mana darbības specifika vairāk balstās uz profilakses jautājumiem novadā, izdales materiāliem. sarunām vecāku sapulcēs par interesējošo informāciju, par slimību profilaksi bērnu un jauniešu vidū, laicīgu slimību diagnostiku, publikācijām, kas man ir pieejamas, sadarbības un problēmu novēršanas jautājumiem- jebkādiem medicīniska rakstura problēmsituācijas jautājumiem, kas saistās ar novada medicīnas iestādēm – ambulanci, feldšera punktiem, ļoti cenšamies sadarboties arī ar izglītības iestādēm, pedagogiem, tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Es nestrādāju viena, mans labais „gariņš”, palīgs ir skolas medmāsa, novada mediķi, pedagogi, sociālais pedagogs Edīte, novada dome, arī redzīgie un dzirdīgie vecāki.

Tādēļ ļoti vēršos ar lūgumu pie jums, novada iedzīvotāji, vecāki, skolotāji, pensionāri, iestāžu vadītāji, jaunieši, bērni un visa sabiedrība kopumā – ja ir kādas vajadzības, nepieciešamības, idejas uzlabojumiem drošības un veselības jautājumu risināšanā, tad esmu atvērta diskusijām un iespēju robežās izvērtēšu katru ieteikumu jeb lūgumu. Lai attīstītos, pilnveidotos un visi kopā gūtu no tā labumu, mums kopā arī ir jāstrādā, jāsadarbojas un galvenais jākomunicē. Jo katrs pats zina vislabāk, kas ir tie jautājumi, kas Jums būtu risināmi un aktuāli. Kā reiz teicis R. Kaudzīte:” Darbīgs cilvēks līdzīgs viļņojošam ūdenim, kas gan sadauza brīžam kādu laivu, bet nogludina arī klintis un aizsargā sevi no sapūšanas…”

Visā pasaulē ir zināmas Tematiskās veselības dienas:
o      4.februāris – Pasaules Pretvēža diena
•      28.februāris – Starptautiskā Reto slimību diena
•      3.marts – Dzirdes diena
•      24.marts – Pasaules Tuberkulozes diena
o      7.aprīlis – Pasaules veselības diena
•      22. – 28.aprīlis – Eiropas Imunizācijas nedēļa
•      5.maijs – Pasaules sporta diena
•      12.maijs – Starptautiskā zīdīšanas veicināšanas diena
•      15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena
o      17.maijs – Pasaules hipertensijas diena
•      31.maijs – Pasaules diena bez tabakas
•      1.jūnijs – Pasaules bērnu diena
o      14.jūnijs – Pasaules asins donoru diena
•      26.jūnijs – Starptautiskā diena pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu
o      28.jūlijs – Pasaules diena pret hepatītu
•      1.-7.augusts – Krūts barošanas nedēļa
•      12.augusts – Starptautiskā jaunatnes diena
•      10.septembris – Starptautiskā pašnāvību novēršanas diena
•      16.-22.septembris – Eiropas mobilitātes nedēļa
o      29.septembris – Pasaules sirds diena
•      28.septembris – Pasaules trakumsērgas diena
•      Oktobris – Krūts veselības mēnesis
o      1.oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena
•      2.oktobris – Starptautiskā pret vardarbības diena
•      8.oktobris – Latvijas veselības diena
•      10.oktobris – Pasaules garīgās veselības diena
•      12.oktobris – Pasaules redzes diena
•      15.oktobris – Vispasaules roku mazgāšanas diena
•      16.oktobris – Pasaules uztura diena
•      20.oktobris – Pasaules osteoporozes diena
•      29.oktobris – Vispasaules Insulta diena
•      10.novembris – Pasaules imunizācijas diena
•      14.novembris – Pasaules diabēta diena
•      18.novemris – Eiropas Antibiotiku informācijas diena
•      22.-29.novembris – Eiropas HIV testēšanas nedēļa
•      1.decembris – Pasaules AIDS diena

Izceltie datumi ir tās pasaules tematiskās dienas, uz kurām mēs šī gada ietvaros vēlētos vērst īpašu uzmanību.

Visa kalendārā gada garumā Pasaules Veselības organizācija, kā arī citas starptautiskas apvienības, kas par savas darbības mērķi izvirzījušas sabiedrības uzmanības pievēršanu un cīņu ar dažādām veselības problēmām, ir noteikušas dienas, kurās konkrētie jautājumi pasaulē tiek īpaši akcentēti, tādējādi gūstot plašāku sabiedrības ievērību. Šo dienu ietvaros visā pasaulē tiek rīkotas dažādas informatīvās un reklāmas kampaņas, zib akcijas (angl. flashmob), tematiski pasākumi, akcijas u.c. Viens no iemesliem šādai konkrētu aktivitāšu koncentrēšanai noteiktā dienā vai laika periodā ir iespēja tādā veidā panākt plašāku problēmas rezonēšanu sabiedrībā.

2015. gada plānotājā ir ierakstīti šāda veida veselības pasākumi- mobilais mamogrāfs-  krūts pārbaužu agrīnai vēža diagnosticēšanai, atkārtota vizīte ar mobilo bērnu BKUS autobusu- neirologu, acu ārstu (speciālisti pēc jūsu ieteikumiem var mainīties), hipertensijas dienā- dažāda veida veselības pārbaudes, cukura, kaula blīvuma, holesterīna, pasaules asinsdonoru dienā- vēlētos noorganizēt mūsu novadā asinsdonora autobusu, lai katram būtu iespēja izdarīt ko labu un citam varbūt ļoti nepieciešamu, sirds dienas ietvaros- organizētu vizīti ar zinošu kardioloģi no Rīgas, kas sniegtu nepieciešamos izmeklējumus un vēlamos ieteikumus, starptautiskajā veco ļaužu dienā- vēlos pieaicināt Ziņģītes kundzi, apvienojot ar vēl kāda lektora un interesenta pievienošanos. Skolām, pedagogiem- tāpat turpināsies vienreiz gadā apmācības pirmajā palīdzībā, sadarbībā ar SPKC (slimības profilakses kontroles un centru) īstenosim viņu piedāvātās apmācības bērniem un jauniešiem- 2014. gada ietvaros izmantojām pretsmēķēšanas kampaņu „”Esi brīvs”, pieaicināsim no malas lektorus, kā , piemēram Uvi Kravali- bērnu reproduktīvai veselībai, domājam arī par kampaņu „Ēd veselīgi un esi stilīgs”. Atgādinu arī vecākiem, ka bērnu zobārstniecība un mutes dobuma higiēna ir bezmaksas pasākums novadā- zobārstniecības kabinets, higiēnas veikšanai atrodas arī Strenču novada vidusskolas telpās.

Laiki, speciālisti, plānoto pasākumu datumi tiks saskaņoti, precizēti un laicīgi paziņoti, jo tas ir komandas darbs ar Rīgas Veselības ministrijas pakļaujošajām iestādēm un privātajiem sektoriem.

Tāpat gribu uzsvērt, ka jebkura Jūsu ideja ir attīstības vērta, kopā mēs varam daudz vairāk. Gaidīšu Jūsu ierosinājumus, idejas un iespējamo piedalīšanos jebkāda veida akcijā, par to tikai priecāšos. Izmantosim mums dotās iespējas!

Baiba Kondriča (veselības koordinators Strenču novadā, 26374909, baibakondrica@inbox.lv)