Jauna 2018.gada ienākumu deklarācijas forma

Atpakaļ

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 30.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas 2018.gada 2.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.217 (6303).

Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka:

– gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu, kas jāizmanto, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmāk;

– iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu;

– deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas;

– kā arī minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību.

Būtiskākās izmaiņas gada ienākumu deklarācijas veidlapā un tās pielikumos:

– deklarācija papildināta ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanai nepieciešamajām deklarēšanas ailēm;

– pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības” D3 un “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā” D31 ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības izdevumu atskaitīšanā;

– pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem” D4 ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attaisnoto izdevumu atskaitīšanas ierobežojumus, kas nosaka gan procentuālu (50 % no maksātāja gada apliekamā ienākuma), gan summāru (600 euro gadā par nodokļa maksātāju un katru nodokļa maksātāja ģimenes locekli) ierobežojumu – kopējiem attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām un bērnu interešu izglītībai.

Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta vai no 2019.gada 1.aprīļa, ja nodokļa maksātāja gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro.

Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.

Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu:

– attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

– attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem;

– privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;

– ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro.

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem,
sākot ar 2018.gadu

 Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2017.gada 7.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.654 Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” (turpmāk – noteikumi), kas 2017.gada 10.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.224 (6051) un stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Grozījumi veikti saistībā ar Saeimā 2017.gada 28.jūlijā pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Katras personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 procentus no gada ar nodokli apliekamā ienākuma lieluma un ne vairāk kā 600 eiro gadā. Tie ir:

  • izdevumi par izglītību;
  • izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
  • veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi;
  • ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
  • ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai

Noteikumos noteikts, ka ierobežojums ir attiecināms uz visiem attaisnotajiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem par operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, kā arī par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju).

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt uz nākamajiem trīs gadiem hronoloģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim gadiem pēc attiecīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Pārsnieguma daļu, kas izveidojusies 2013., 2014., 2015., 2016. vai 2017.gadā, drīkst attiecināt uz nākamajiem pieciem gadiem hronoloģiskā secībā, vispirms atskaitot taksācijas gada izdevumus un ievērojot, ka katrā nākamajā gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt izdevumu ierobežojumu.

 

Informāciju sagatavoja

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde