Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Atpakaļ

Strenču novada dome izsludina atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli 2020”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai.

Konkursa prioritātes:

  • publiski pieejamu objektu, vietu, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;
  • namu kopīpašuma labiekārtošana;
  • Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu pašdarinātu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, nevalstiskajām organizācijām, u.c.

Projektu realizācijai pieejamais kopējais finansējums konkursa ietvaros ir 3000,00 EUR. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 600,00 EUR. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2020. gada 24. marta līdz 2020. gada 21. aprīlim. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Konkursa nolikums, projekta pieteikums un citi dokumenti pieejami Strenču novada domes mājas lapā www.strencunovads.lv, sadaļā „Sabiedrība ar dvēseli 2020”. Papildus informācija pa tālruni 22411816 vai e-pastu: tic@strencunovads.lv.

Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli projektu pieteikumi iesniedzami TIKAI ATTĀLINĀTI, sūtot tos uz e-pastu tic@strencunovads.lv. Dokumentu oriģināli NAV jāiesniedz klātienē un NAV jāsūta pa pastu!

Pa e-pastu iesniegtais pieteikums var būt parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Tomēr, ja dokumentus nav iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu *.pdf vai *.doc formātos var sūtīt uz norādīto e-pastu neparakstītu; šajā gadījumā, ja iesniegtais un neparakstītais pieteikums tiks atbalstīts un projektam tiks piešķirts finansējums, līguma slēgšanas procesā pieteicēja norādītās personas paraksttiesības tiks pārbaudītas un līgums būs jāparaksta paraksttiesīgajai personai.

Konkursa nolikums

1_piel_pieteikuma_veidlapa_2020

2_piel_projekta_pieteikuma_budzeta_veidlapa_2020

3_piel_pasnovertejuma_veidlapa_2020

4_piel_gala_zinojums_2020

5_piel_atskaites_budzeta_veidlapa_2020

metodika_projektu_vertesana_2020