Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācija robotikā Strenču pamatskolā

Atpakaļ

Strenču pamatskola sadarbībā ar SIA ROBO HUB  šā gada aprīlī un maijā realizēja Eiropas Savienības fonda projekta  Nr.8.3.1.2/19/A/011 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” digitāla mācību un metodiskā līdzekļa (DMML) aprobāciju.

Skola nodrošināja DMML aprobācijas aktivitāšu norisi – pedagogu iesaisti izglītojošā seminārā par DMML lietošanu, kontaktstundu vadīšanu, iekļaujot mācību procesā DMML,  izglītojamo atgriezeniskās saites apkopošanu, aprobācijas procesa analizēšanu, aprobācijas ziņojuma sagatavošanu.

Programmēšanas un robotikas interešu izglītības programmas agrīnā vecumā – no 1.klases – skola realizē jau trīs gadus. Atbilstoši profesionālai kompetencei DMML aprobāciju skolā veica skolotāja Solvita Tēberga, procesā iesaistījās 22 4.-6.klases skolēni.

DMML katrā nodarbībā skolēniem tiek piedāvāts programmēšanas  uzdevums trīs sarežģītības līmeņos. Skolēni sasniedz vienādu rezultātu, izmantojot dažādus programmēšanas blokus. Skolēniem ir iespēja izveidot arī savus programmēšanas algoritmus LEGO Education mindstorm lietotnē. Nodarbībās tiek realizēta starppriekšmetu saikne, piemēram, ar matemātika, dabaszinībām, dizainu un tehnoloģijām. DMML lietotājam  ir iespēja kontrolēt robota konstruēšanas gaitu, patstāvīgi pārejot uz nākamo soli (vai atpakaļ), tādējādi ietekmējot satura virzību. Skolēni var strādāt sev piemērotā tempā.

Tehnoloģijas ir mūsu ikdienas dzīve. Jau agrīnā vecumā var mācīties saprast, kā tās strādā, kā tās var vadīt un attīstīt. Šīs prasmes būs pamatā gandrīz visām nākotnes profesijām.

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācija norisinājās ar Eiropas Savienības fonda projekta līdzekļu atbalstu.

Strenču pamatskolas direktore Dace Gaigala

tel. 64715635, dace.gaigala@strencunovads.lv