Atpakaļ

Par Plāņu pagasta Jaunklidža ciema Ūdenssaimniecības projektu

Pilnā sparā rit ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā. Būvdarbus veic SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Tehnisko projektu izstrādāja SIA „Belss”. Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts līgums ar SIA „Jurēvičs un partneri”.
Daļa darbu jau ir paveikti – praktiski ir rekonstruēta ūdensapgādes sistēma.

Pēc projekta pabeigšanas liela daļa ciema iedzīvotāji būs nodrošināti ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un centralizētiem notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem, kā arī būs sakoptāka apkārtējā vide.

Ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” pašvaldībai ir bijusi sadarbība arī iepriekš novadā realizētajos ūdenssaimniecības projektos. Būvdarbi vienmēr norit savlaicīgi, un, būvdarbus pabeidzot, objekts tiek sakopts. Paldies atsaucīgajiem Jaunklidža ciema iedzīvotājiem, kas atļāva savos īpašumos iebraukt lielajām mašīnām un citai tehnikai un rakt tranšejas, lai varētu šaurajās ciema ieliņās izbūvēt ūdensvadus un kanalizācijas tīklus.

Pašvaldība vēlreiz aicina mājsaimniecību, kurām šī projekta ietvaros tiks nodrošināta iespēja pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem, īpašniekus aktīvi plānot pieslēgumus, lai jaunās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas varētu pilnvērtīgi darboties un attīrīt no ciema mājsaimniecībām savāktos kanalizācijas notekūdeņus. Sākotnēji ir jāpiesakās pie Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ilmāra Strauta (tel.64715621), kas uz iesnieguma pamata sagatavos un izdos tehniskos noteikumus un rakšanas atļauju.

Sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājam jāpasūta pieslēgumu tehniskā shēma. Tad var meklēt būvniekus, kas izbūvēs pieslēgumus, vai būvēt pašu spēkiem, ja ir tādas iespējas un zināšanas. Par izbūvētajiem pieslēgumiem tiks sastādīts akts un noslēgts līgums ar novada domi par ūdens lietošanu un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada dome 2012.gada 27.aprīlī parakstīja Vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/101/007) realizāciju. Paredzētās projekta attiecināmās izmaksas – 293 966,85 LVL (bez PVN), no kurām 85 % finansē ERAF – 249 871,82 LVL, bet 15 % finansē pašvaldība – 44 095,03 LVL.

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Vieta: Jaunklidzis

Objekts: Jaunklidža attīstība

Resurs: http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/stre...