Atpakaļ

DESTI-SMART

Atbalsta fondi:

Interreg Europe


Īstenošanas periods:

09.2018. - 12. 2022.

Projekta mērķis:

Pilnveidot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot ilgtspējīgas mobilitātes, pieejamības un atbildīgas ceļošanas stratēģijas ar efektīvu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, izmantojot efektivitāti, elastīgumu, multimodalitāti, jaunas transporta sistēmas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni,popularizējot riteņbraukšanu un pastaigas, ieviešot inovācijas un īstenojot kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes.

Projekta nosaukums: 

DESTI-SMART – Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel.

Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana.

Projekta galvenās aktivitātes:

Detalizēta novada zaļā ceļa scenārija izstrāde sadarbībā ar nozares ekspertiem (esošās situācijas izvērtējums, īpašumtiesību jautājumi, iespējamie finansējuma avoti attīstībai, līnijas/objektu vizualizācijas, transporta plānošana utt.), kas tiks ietverts kopējā Latvijas zaļo ceļu asociācijas Attīstības stratēģijā.

Dalība pieredzes apmaiņas braucienos uz partneru reģioniem.

Dalība vietējos semināros un konferencēs.

Projekta 2. fāzē (no 2020. gada) iespēja iegūt līdz 80 000 EUR (ar 85% ERAF līdzfinansējumu) papildus finansējumu pilotaktivitātes īstenošanai, pārņemot partneru pieredzes apmaiņās iegūto pieredzi.

Projekta partneri: Projektā iesaistīti partneri no 9 Eiropas valstīm. Latvijā projekta ieviesējs ir Latvijas zaļo ceļu asociācija, kas projektu realizēs kopā ar 4 apakšpartneriem Latvijā, tai skaitā, Strenču novada pašvaldību.

Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijas laikā:

  • Kopējās izmaksas – EUR 32 500,00
  • ERAF finansējums – EUR 27 625,00
  • Pašvaldības līdzfinansējums (15% no kopējām izmaksām) – EUR 4 875,00

Projekta vadītāja: Madara Ribozola, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667, e-pasts: tic@strencunovads.lv