Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atpakaļ

Īstenošanas perioda posms: 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.maijs.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mācību procesa aktivitātes – nodarbības plānošanas periodā:

1. “Veselīga dzīvesveida ABC”. Multidisciplinārā joma. Praktiskās nodarbības pēc mācību stundām Sedas filiālē, kurās skolēniem tiek sekmēta veselīga dzīvesveida pamatnosacījumi – fiziskā aktivitāte, uzturēšanās svaigā gaisā, pārgājieni, sacensību gars, attīstošas spēles un rotaļas, kuras sekmē skolēnu reakciju, fizisko sagatavotību. Vadītājs Rebeka Laure.

2. “Konstruē un modelē”. Multidisciplinārā joma. Praktiskās nodarbībās tiek sekmēta skolēnu telpiskā uztvere, kombinatorika, radošā domāšana un gribas attīstība. Vadītājs Ginta Ūburga.

3. “Loģiskās domāšanas nodarbības “Te””. STEM un vides joma. Individualizēts mācību darbs, sekmējot skolēnu matemātiskās prasmes, loģisko un nestandarta domāšanu. Vadītajs Gunta Jansone.

4. Pedagoga palīgs sākumskolas posmā. Multidisciplinārā joma. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām veic praktiskus uzdevumus, lai nostiprinātu matemātikas, latviešu valodas priekšmetu programmā ietvertās pamatprasmes. Vadītājs Ginta Ūburga.

5. “Datorika un robotika”. STEM un vides joma. Individualizēts mācību darbs pēc mācību stundām, nostiprinot izglītojamo jēgpilnu IT prasmju, zināšanu un iemaņu pielietošanu. Vadītājs Solvita Tēberga, Sedas filiālē Larisa Butkeviča.

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

Projekta plānošanas perioda budžets: EUR  14474.00

Projekta vadītājs: Strenču novada vidusskola vidusskola@strencunovads.lv 

Strenču novada vidusskolas direktore Dace Gaigala