Atbalstīta projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta” realizācija

Atpakaļ

Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde š.g. 2.jūlijā pieņēma Lēmumu par projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta numurs 19-09-AL12-A019.2201-000001. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: vides sakārtošana, labiekārtojot Strenču pilsētas parka teritoriju, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotāju, viesu, ģimeņu ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām drošu pārvietošanos, kā arī atpūtas un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā parka teritorijā, kā arī veicināta teritorijas atpazīstamība un identitātes stiprināšana, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību un aktivizē vietējos iedzīvotājus.

Lai sasniegtu projekta 1.kārtas mērķi, ir paredzētas šādas aktivitātes – labiekārtot Strenču pilsētas parka teritoriju, uzlabojot un papildinot esošo parka teritorijas infrastruktūru ar labiekārtotiem celiņiem, soliņiem, atkritumu urnām, nelielu bruģētu laukumu pasākumu norisei, karogu mastiem un interaktīviem mūzikas elementiem bērniem.

Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”.

Patreiz tiek gatavota dokumentācija būvniecības darbu iepirkumam.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada septembrim.

Lēmumā noteiktās projekta attiecināmās izmaksas – 29985,22 EUR.  90 % no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienība.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja, tel.64715667