21. jūnijā notiks Strenču novada domes sēde

Atpakaļ

Strenču novada domes sēde Nr.8 notiks 2021. gada 21. jūnijā plkst.14.00 Baznīcas ielā 2, Strenčos, Kultūras centra zālē.

 Darba kārtība:

Ziņo: J.Pētersons

 1. Par projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma precizēšanu.
 2. Par grozījumiem Strenču novada domes 26.05.2021. sēdes lēmumā, prot. Nr.7 6.§, “Par papildus finansējuma piešķiršanu Strenču estrādes labiekārtošanai”. (Ziņo V.Vīksna)
 3. Par papildus finansējuma piešķiršanu skolas ēkas Sedā, Skolas laukumā 2 remontam.
  (Ziņo V.Vīksna)
 4. Par finansējuma piešķiršanu Strenču pilsētas doktorāta iekštelpu durvju nomaiņai. (Ziņo V.Vīksna)
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu vides objekta izveidei Rīgas ielā 11, Strenčos.
  (Ziņo V.Vīksna)
 6. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrādei Sūnu ciemam Strenču pilsētā.
 7. Par izmaiņām Strenču novada domes Amatu vienību sarakstā iestādē Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”. (Ziņo V.Vīksna)
 8. Par neizīrēta dzīvokļa Sporta ielā 2 – 36, Sedā, Strenču novadā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par neizīrēta dzīvokļa Sporta ielā 4 – 12, Sedā, Strenču novadā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma – zemes gabala Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Miera ielā 2 – 9, Sedā, Strenču novadā atsavināšanas uzsākšanu.
 12. Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Uzvaras ielā 11-6, Sedā, Strenču novadā atsavināšanas uzsākšanu.
 13. Par izīrēta dzīvokļa īpašuma Sporta ielā 4-19, Sedā, Strenču novadā atsavināšanu.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pulkveža Zemitāna iela 31A, Strenči, Strenču novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stacijas iela 5, Strenči, Strenču novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 29A, Strenči, Strenču novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Avoti”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 18. Par G.B. iesniegumu.
 19. Saistošie noteikumi Nr.5/2021 “Grozījumi (I) Strenču novada domes 2021.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Par Strenču novada domes 2021.gada pamatbudžetu””. (Ziņo V.Zandere)
 20. Par līguma slēgšanu par zemes gabala, kadastra Nr. 9417 001 0303, daļas bezatlīdzības lietošanu.

Ziņo: A.Leitis

 1. Par nekustamā īpašuma “Dzirkstele”, Jērcēnu pagastā nosaukuma maiņu.
 2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0417, Meža ielā 3, Sedā sadalīšanu.
 3. Par zemes gabala nomu Sedas pilsētā.
 4. Par zemes gabala nomu Strenču pilsētā.
 5. Par zemes nomas līguma slēgšanu Sedas pilsētā.
 6. Par zemes nomas līguma slēgšanu Sedas pilsētā.
 7. Par medību tiesību nodošanu Strenču novada administratīvajā teritorijā.

 

Papildjautājumi: