SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2012

Atpakaļ


Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”

NOLIKUMS 2012. gadam

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. “Sabiedrība ar dvēseli” 2012. gada projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, reģistrācijas Nr. 40008107864, (turpmāk – Biedrība), sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu (turpmāk – KNHM). Konkursa atbalstāmā teritorija ietver Burtnieku novada Ēveles pagastu, Beverīnas novada Trikātas, Kauguru un Brenguļu pagastus, Strenču novada Plāņu un Jērcēnu pagastus un Sedas un Strenču pilsētas, Valkas novada Valkas pilsētu, Valkas, Zvārtavas, Ērģemes un Vijciema pagastus, Smiltenes novada Grundzāles pagastu.

1.2. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā.

1.3. Viena projekta ietvaros maksimālais saņemamais finansējums ir EUR 500. Ja konkursa nosacījumiem atbilstošajiem projektiem nepieciešamais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu, konkursa organizētājiem ir tiesības samazināt vienam projektam prasīto finansējumu, nolūkā atbalstīt lielāku skaitu projektu.

1.4. Papildus iepriekš minētajam, visiem konkursā atbalstītajiem projektiem ir iespējams pretendēt uz 2 naudas balvām EUR 500 apmērā. Šīs balvas pēc konkursa žūrijas lēmuma tiks piešķirtas labākajiem projektiem atbalstāmajā teritorijā.

2. Konkursa dalībnieki un projektu atbalsta kritēriji

2.1. Konkursā var piedalīties:

2.1.1. biedrības un nodibinājumi;
2.1.2. fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.

2.2. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne vairāk kā viens projekts.

2.3. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota.

2.4. Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

2.4.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
2.4.2. tas uzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
2.4.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
2.4.4. projekts tiek īstenots 1.1. punktā minētajā atbalstāmajā teritorijā un tā mērķauditorija ir šīs teritorijas iedzīvotāji;
2.4.5 projekts nedrīkst būt strīdus objekts. Ja projektam tā īstenošanas vietā ir ne tikai atbalstītāji, bet arī pretinieki, projektu nevar uzskatīt par dzīves kvalitāti uzlabojošu un tas netiks atbalstīts.

3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

3.1. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr. 1);
3.1.2. grupas dalībnieku saraksts ar dalībnieku parakstiem (neformālajām grupām);
3.1.3. cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot (kartes, skices, fotogrāfijas, utt.).

3.2. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama Biedrības mājas lapā www.zgauja.lv, kā arī to iespējams saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi linda@eglitis.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

3.3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 30. aprīlis.

3.4. Visi 3.1. punktā minētie dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu Biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730), kā arī aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi elektroniskā formātā pieejamie dokumenti (piemēram, fotogrāfijas) jānosūta uz e-pasta adresi linda@eglitis.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu 3.3. punktā norādītajā iesniegšanas termiņā. Projekta pieteikums nav uzskatāms par pilnīgu un atbilstošu šī Nolikuma prasībām, ja projekta pieteikuma veidlapa netiek iesniegta elektroniski kā noteikts šajā punktā!

3.5. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejamas konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu: linda@eglitis.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruni 29431271.

4. Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība un kritēriji

4.1. Konkursa žūrijas komisija sastāv no 5 cilvēkiem, tostarp arī KNHM pārstāvja.

4.2. Žūrijas komisija izvērtē projektus atbilstoši KNHM ieteikumiem. Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi žūrijas komisijas locekļi.

4.3. Žūrijas komisijas locekļi izvērtē projektus pēc šādiem kritērijiem:

4.3.1. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība (augstāk tiek vērtēti projekti, kuru īstenošanā iesaistīts lielāks skaits iedzīvotāju);
4.3.2. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu;
4.3.3. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija;
4.3.4. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā;
4.3.5. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas.

4.4. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā žūrijas komisija personīgi tiksies ar projektu iesniedzējiem projektu īstenošanas vietās, izvērtēs projekta aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un potenciālo “labuma guvēju” skaitu iedzīvotāju vidū. Tikšanos laiki tiks iepriekš saskaņoti ar projekta vadītāju. Būtu vēlams, lai vizītes laikā klāt būtu vēl kāds no grupas biedriem. Izvērtēšanas gaitā komisija var pieprasīt no projektu iesniedzējiem, kā arī attiecīgās pašvaldības papildu informāciju par projektu vai tā īstenotājiem.

4.5. Projektu izvērtēšanas gaitā Biedrība var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus.

4.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2012. gada 20. maijam projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai telefonu. Pēc līgumu noslēgšanas ar atbalstīto projektu īstenotājiem, rezultāti tiks publicēti Biedrības mājas lapā www.zgauja.lv.

5. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

5.1. Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 1. septembris.

5.2. Viena projekta īstenošanai piešķirtais finansējums no KNHM fonda var būt līdz EUR 500.

5.3. Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējās projekta summas. Projekta pieteicēji var arī piesaistīt vēl papildus pašu finansējumu vai līdzfinansējumu no citiem avotiem.

5.4. Biedrība piešķir papildus finansējumu EUR 100 apmērā trim projektu pieteicējiem, kuru projekti tika atbalstīti 2011. gada konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”, ar nosacījumu, ka šajā kārtā iesniegtajos projektos tiek turpināta iepriekšējā gadā īstenotā ideja.

5.5. Visus projektā plānotos darbus veic projekta dalībnieki pašu spēkiem. Projekta finansējums ir paredzēts darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegādēm, infrastruktūras veidošanas (piemēram, nepieciešami rakšanas darbi) izmaksām, nepieciešamības gadījumā arī speciālista (piemēram, elektriķa, celtniecības meistara) pakalpojuma izmaksu segšanai.

5.6. Projekta līdzekļus nevar izlietot šādiem mērķiem un šādu izmaksu segšanai:

5.6.1. uzņēmuma – pakalpojuma sniedzēja (piemēram, būvfirmas) veikti darbi;
5.6.2. pamatlīdzekļu (piemēram, datora) iegāde, izņemot ja tas tieši nepieciešams projekta īstenošanai;
5.6.3. administrācijas algas un projekta vadības izmaksas, autortiesības;
5.6.4. transporta un sakaru izdevumi;
5.6.5. bankas izdevumi (konta uzturēšanas, pārskaitījumi u.c.);
5.6.6. uzturēšanas izdevumi;
5.6.7. regulārās nomas un īres izmaksas;
5.6.8. pirms līguma noslēgšanas radušās izmaksas vai pabeigti darbi;
5.6.9. izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
5.6.10. izmaksas, kas nav minētas projekta tāmē un nav saskaņotas ar Konkursa organizētājiem.

5.7. Finansējuma saņemšanai Biedrība slēgs līgumus (Pielikums Nr. 3) par projekta īstenošanu ar konkursa žūrijas apstiprināto projektu pieteicējiem.

5.8. Lai apliecinātu projekta pieteicēja līdzfinansējuma esamību, projekta pieteicējs, ierodoties parakstīt līgumu, iesniedz Biedrībai apliecinājumu par līdzfinansējumu bankas konta izdrukas formā, vai kā konkrētu personu parakstītu apņemšanos piešķirt līdzekļus projekta īstenošanai. Šis nosacījums attiecas tikai uz tiem projekta pieteicējiem, ar kuriem tiks slēgti līgumi par projekta īstenošanu.

5.9. Pēc finansējuma saņemšanas no KNHM fonda, Biedrība izmaksās piešķirto finansējumu projektu pieteicējiem, pārskaitot to projekta vadītāja norādītajā bankas kontā, šādā kārtībā:

5.9.1. 50% no piešķirtā finansējuma 7 darba dienu laikā dienu laikā pēc tam, kad Biedrība saņēmusi finansējumu no KNHM fonda, ir noslēgts 5.6. punktā minētais līgums un iesniegts apliecinājums par līdzfinansējumu;
5.9.2. atlikušos 50% no piešķirtā finansējuma pēc tam, kad konkursa žūrijas komisija būs guvusi pārliecību par veiksmīgu projekta īstenošanas gaitu un projekta pieteicēja līdzfinansējuma izlietojumu.

5.10. Projekts jāīsteno atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam. Ir pieļaujamas izmaiņas, kuras iepriekš jāsaskaņo ar Konkursa organizatoriem.

5.11. Parakstot līgumu par finansējuma saņemšanu, projekta īstenotāji apņemas saglabāt visus izdevumu attaisnojuma dokumentus un iesniegt Biedrībai visus šo dokumentu oriģinālus vai to kopijas.

5.12. Projekta īstenošanā neizlietotais finansējums jāatmaksā Biedrības kontā.

6. Atskaitīšanās par projekta īstenošanu

6.1. Projekta īstenotājam jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (Pielikums Nr. 2), pievienojot izdevumu attaisnojuma dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas, līdz 2012. gada 15. septembrim.

6.2. Pēc projektu īstenošanas beigām žūrijas komisija vēlreiz apmeklēs visus projektus un lems par labākajiem projektiem un konkursa uzvarētājiem. Vislabākajiem projektiem tiks piešķirtas naudas balvas. Kopējais balvu fonds ir EUR 1000. Projekta realizētājs pats var lemt par šo līdzekļu izmantošanu, konkursa organizētāji to nepārbaudīs.

6.3. Balvas pasniegs KNHM fonda pārstāvis īpašā noslēguma pasākumā 2013. gada janvārī. Projekta pārstāvju klātbūtne ir obligāts priekšnosacījums balvas saņemšanai.

oPieteikums

oAtskaite

oNolikums

www.zgauja.lv