Izsoles

5.09.2018

Izīrēta dzīvokļa izsole

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Sedas ielā 2-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000128), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 56,7 m2, 5810/50380 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119 001, 5810/50380 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119 002 un 5810/50380 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3119.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 3500 EUR. Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz: pirmpirkuma tiesīgām personām 2018.gada 5.oktobrim pulkst. 16.00; pārējām personām 2018.gada 10.oktobrim pulkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 12.oktobrī  pulkst. 10.00 Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Sedas 2-1

18.06.2018.

ZEMES STARPGABALA IZSOLE

Strenču novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu „Jaunbiķernieki”, Plāņu pagastā, 0,6720 ha platībā, kadastra Nr.9476 006 0054, ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 2110 EUR. Maksāšanas līdzekļi 100 % euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar zemes starpgabalu „Jaunbiķernieki”, Plāņu pagastā. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00) līdz 2018.gada 13.jūlijam pulkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 211,00 EUR, dalības maksa 20 EUR. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 16.jūlijā pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles_noteikumi

 

21.05.2018.

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- izīrētu dzīvokli Gaidu ielā 27-2A, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000129), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopēju platību 48,0 m2, 4880/36620 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3123 001, 4880/36620 domājamās daļas no palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9417 001 3123 002, 9417 001 3123 003, 9417 001 3123 004 un 4880/36620 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3123, ar kopējo platību 2803 m2.

Objekts ir izīrēts, ir pirmpirkuma tiesīgas personas.

Objekta sākumcena 2700 EUR. Izsoles nodrošinājums 270,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos pirmpirkuma tiesīgām personām līdz 2018.gada 13.jūnijam pulkst. 16.00,  pārējiem līdz 2018.gada 18.jūnijam pulkst. 16.00. Nodrošinājuma nauda iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 21.jūnijā  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Pieteikums fiziska persona

Pieteikums pirmpirkuma tiesīga

 

26.04.2018.

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000131), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 32,7 m2, 324/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1920 EUR. Izsoles nodrošinājums 192,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-1

 

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000132), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,2 m2, 513/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2800 EUR. Izsoles nodrošinājums 280,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 10.30 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-2

 

DZĪVOKĻA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod otrā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-4, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000133), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,2 m2, 649/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2640 EUR. Izsoles nodrošinājums 264,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2018.gada 28.maijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2018.gada 30.maijā  pulkst. 11.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi Tiltlejas-4

 

26.02.2018.

Strenču novada dome, pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, paziņo par sekojošas pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli:

  1. Vieglā automašīna Opel Zafira, 2007.g., TA līdz 26.10.2018., izsoles sākumcena 1250 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 125 EUR. Izsoles noteikumi Opel ; Foto –https://failiem.lv/u/pd35gqej
  2. Vielā automašīna Chrysler Voyager, 1997.g., bez TA, izsoles sākumcena  450 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 45 EUR. Izsoles noteikumi Voyager ; Foto –https://failiem.lv/u/njpmeyxk 
  3. Vielā automašīna Audi A4, 1995.g., bez TA, ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds, izsoles sākumcena  350 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 35 EUR.  Izsoles noteikumi Audi ; Foto – https://failiem.lv/u/b4s3a4v8
  4. Vielā automašīna Ford Galaxy, 1998.g., bez TA, ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa parāds, izsoles sākumcena  300 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 30 EUR. Izsoles noteikumi Ford ; Foto – https://failiem.lv/u/vmh7gsm8
  5. Traktors T 40AM, 1976.g., TA līdz 06.2018.,  izsoles sākumcena 550 EUR (t.sk.PVN), nodrošinājuma apmērs 55 EUR. Izsoles noteikumi T40 ; Foto –https://failiem.lv/u/2rqagpsy

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli var Strenču novada domē Valkas ielā 16, Strenčos līdz 14.03.2018. pulksten 14.00. Tālr. uzziņām 26114866.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālr. 26372979.

Reģistrācijas maksa izsolei noteikta 10 EUR (t.sk.PVN) katram izsoles objektam.

Izsole notiks Strenču novada domes ēkā Valkas ielā 16, Strenčos 16.03.2018. pulksten 10.00.

Nodrošinājuma nauda un izsoles dalības maksa ieskaitāma Strenču novada domes kontā A/ S Swedbank , konta Nr. LV 44HABA0551025830131, norādot maksājuma mērķi.

Visus ar transportlīdzekļu pārreģistrāciju saistītos izdevumus sedz pircējs.