Dokumenti

 • Saistošie noteikumi

  15. jūlijs, 2015

  Strenču novada pašvaldības nolikums

  15. februāris, 2012

  Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Strenču novadā

  16. oktobris, 2013

  Par grozījumiem Strenču novada domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2010 Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Strenču novadā

  15. jūlijs, 2015

  Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā

  17. decembris, 2017

  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Strenču novadā

  18. maijs, 2016

  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā

  19. oktobris, 2016

  Par izglītojamo braukšanas maksas kompensāciju Strenču novadā

  17. decembris, 2017

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā

  16. novembris, 2011

  Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

  16. decembris, 2009

  Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Strenču novadā

  20. marts, 2013

  Par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijas

  17. aprīlis, 2013

  Par Strenču novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

  21. jūlijs, 2010

  Par Strenču novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu nomas maksas noteikšanu lauksaimniecības produktu ražošanai

  18. augusts, 2010

  Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Strenču novadā

  22. janvāris, 2014

  Par Strenču novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu

  16. decembris, 2015

  Par Strenču novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

  16. oktobris, 2013

  Par grozījumiem Strenču novada domes 2011.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par kārtību, kādā Strenču novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

  16. oktobris, 2013

  Par grozījumiem Strenču novada domes 2011. gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.18/2011 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Strenču novadā”

  16. oktobris, 2013

  Grozījumi Strenču novada domes 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par pašvaldības nodevām Strenču novadā”

  16. oktobris, 2013

  Par grozījumiem Strenču novada domes 2010. gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2010 Licencēšanas noteikumi par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Strenču novada administratīvajā teritorijā

  16. oktobris, 2013

  Par grozījumiem Strenču novada domes 2010.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2010 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu

  16. decembris, 2013

  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā