Par sociālo dienestu

Kā saņemt sociālo palīdzību Strenču novadā

Kas ir sociālā palīdzība?
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālās palīdzības sniegšanas mērķis ir krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām) nodrošināt iespēju apmierināt to pamatvajadzības un veicināt darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Kam ir tiesības saņemt sociālo palīdzību Strenču novadā?
Tiesības saņemt pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Strenču novadā un ir sasniedzamas deklarētajā adresē, kā arī atbilst 2013.gada 16.decembra pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā” prasībām.

Kas jādara, lai saņemtu sociālo palīdzību Strenču novadā?
Lai saņemtu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, tie ir:
• Garantētā minimālās ienākuma (tālāk tekstā – GMI) pabalsts;
• mājokļa pabalsts;
• pabalsts skolas piederumu iegādei;
• ēdināšanas pabalsts skolēnu uzturam izglītības iestādē;
• vecāku maksas atlaide (ēdināšanas pabalsts) pirmskolas izglītības iestādē;
• vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai personām bez ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgas personas statuss;
• apbedīšanas pabalsts;
• bērna piedzimšanas pabalsts;
• vienreizējs pabalsts krīzes situācijā – pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Strenču novada Sociālā dienestā (turpmāk – Dienests) pie darbiniekiem:

Dienesta vadītāja- 64715617 Valkas iela 16, Strenči Pirmdiena 9.00 – 11.00; 13:00 – 15:00
Sociālais darbinieks- 26171122 Rīgas iela 7, Strenči, Strenču pilsētas pārvalde

Pirmdiena -9:00 – 12:00
Otrdiena- 13:00 – 16:00
Ceturtdiena- 9:00 – 12:00
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem- 26171133 Rīgas iela 7, Strenči, Strenču pilsētas pārvalde

Pirmdiena- 9.00 – 12.00
Otrdiena- 9.00 – 12.00
Trešdiena – 9.00 – 12.00
Sociālais darbinieks- 26171122 Jērcēnu pagasta pārvalde katra mēneša 1. un 3. trešdienā 9:00 – 13:00

Sociālais darbinieks- Sedas pilsētas pārvalde trešdiena 9:00 – 11:00
Sociālais darbinieks- 64715617 Plāņu pagasta pārvalde katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā 9:30 – 11:30