Atvieglojumi un palīdzība

Kas jādara, lai saņemtu sociālo palīdzību Strenču novadā?
Lai saņemtu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, tie ir:
• Garantētā minimālās ienākuma (tālāk tekstā – GMI) pabalsts;
• mājokļa pabalsts;
• pabalsts skolas piederumu iegādei;
• ēdināšanas pabalsts skolēnu uzturam izglītības iestādē;
• vecāku maksas atlaide (ēdināšanas pabalsts) pirmskolas izglītības iestādē;
• vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai personām bez ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgas personas statuss;
• apbedīšanas pabalsts;
• bērna piedzimšanas pabalsts;
• vienreizējs pabalsts krīzes situācijā – pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Strenču novada Sociālā dienestā (turpmāk – Dienests) pie darbiniekiem:

Dienesta vadītāja
64715617 Valkas iela 16, Strenči Pirmdiena 9.00 – 11.00
13:00 – 15:00
Sociālais darbinieks
26171122 Rīgas iela 7, Strenči.
Strenču pilsētas pārvalde Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena 9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem
26171133 Rīgas iela 7, Strenči.
Strenču pilsētas pārvalde Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena 9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
Sociālais darbinieks
26171122 Jērcēnu pagasta pārvalde katra mēneša 1. un 3. trešdienā 9:00 – 13:00

Sociālais darbinieks
Sedas pilsētas pārvalde trešdiena 9:00 – 11:00
Sociālais darbinieks
64715617 Plāņu pagasta pārvalde katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā 9:30 – 11:30

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu palīdzību?
Pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus (konta izdruku par pēdējiem trīs mēnešiem), izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Lūdzot vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentu (akts no Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta), kas apliecina ārkārtas situācijas esamību, bet nav jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti. Papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina aptuvenos zaudējumus.
Vai Dienesta darbinieks drīkst pieprasīt papildus dokumentus?
Dienesta darbinieki pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Dienesta darbiniekiem ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami.
Cik bieži man jāsniedz atskaite par maniem ienākumiem, ja gribu saņemt pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai (ģimenei) ienākumi jāuzrāda:
• ik pa trīs mēnešiem, ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;
• ik pa sešiem mēnešiem, ja neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, ģimenē ir tikai pensionāri, personas ar invaliditāti un nepilngadīgi bērni.
Cik ātri es saņemšu atbildi par pabalsta /ne/piešķiršanu?
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Dienests pabalsta pieprasītāju informē rakstveidā uzrādot pieņemto lēmumu, ko klients apliecina ar savu parakstu, ka iepazinies. Lēmumā par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu norāda atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.
Kādā veidā varēšu pabalstu saņemt?
Pabalstus izmaksā personai iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā.

Mājokļa pabalsts
Kam ir tiesības saņemt pašvaldības mājokļa pabalstu un cik tas ir? Personām/ģimenēm kurām piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss. Pabalsta apmērs 120.00 EUR.
Cik bieži un kam piešķir mājokļa pabalstu?
Mājokļa pabalstu personai/ģimenei piešķir vienu reizi gadā dzīvojamās telpas īres maksas, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei.
Ja man ir parāds par komunālajiem vai citiem maksājumiem?
Mājokļa pabalstu var pārskaitīt mājas apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam, parāda summas segšanai, ja personai (ģimenei) ir parāds par īri vai pamatpakalpojumiem.

Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs
Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu?
Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir bērniem, kuru ģimenes Sociālais dienests atzinis par trūcīgām un:
• bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālē;
• jaunietis iegūst vispārējo profesionālo vai arodizglītību līdz 21 gada vecumam;
• bērns mācās izglītības iestādē, kur apgūst kādu no speciālās izglītības programmām. Pabalsta apmērs: Līdz 12.klasei 100% apmērā no noteiktās ēdināšanas summas dienā.
Uz kādu laika periodu piešķir pabalstu?
Pabalstu ēdināšanai izglītības iestādē piešķir saskaņā ar periodu par kādu personai/ģimenei tiek piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss, tas var būt no 1 līdz 6 mēnešiem.
Kam izmaksā pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs?
Piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu un pakalpojumu saņēmēju (skolēnu) sarakstu.

Pabalsts skolas piederumu iegādei
Kam ir tiesības saņemt pabalstu?
Pabalstu skolas piederumu iegādei ir tiesības saņemt ģimenēm, kuras Sociālais dienests atzinis par trūcīgām un:
• bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālē;
• jaunietis iegūst vispārējo profesionālo vai arodizglītību līdz 21 gada vecumam;
• bērns mācās izglītības iestādē, kur apgūst kādu no speciālās izglītības programmām. Cik liels ir pabalsts un kā to izmaksā?
Pabalsta apmērs ir 20.00 EUR par katru bērnu vienu reizi gadā no augusta līdz oktobrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu?
Ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Strenču novadā un ir sasniedzamas deklarētajā adresē.
Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā?
Vienreizēju pabalstu Sociālais dienests piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nevar nodrošināt savas pamatvajadzības.

Apbedīšanas pabalsts
Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu?
Dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Strenču novada administratīvā teritorija, par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un kura bijusi trūcīga.
Cik liels ir pabalsts un kā to izmaksā?
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 300.00 EUR un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
Pabalsts tiek izmaksāts norādītajā norēķina kontā.
Tiek piešķirts 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai personām bez ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgas personas statuss
Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu?
Personām bez ienākumiem, kuriem nav bijis piešķirts trūcīgas personas statuss vismaz seši mēneši.
Cik liels ir pabalsts un kā to izmaksā?
Pabalsta apmērs ir līdz 30.00 EUR pases kārtošanai.
Piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Bērna piedzimšanas pabalsts
Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu?
Cik ilgā laikā?
Vecākiem, ja viens no vecākiem un jaundzimušais deklarēts Strenču novadā, kā arī patstāvīgi dzīvo Strenču novadā. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no dzimšanas apliecības izsniegšanas brīža.
Cik liels ir pabalsts un kā to izmaksā?
Pabalsta apmērs 100.00 EUR