Sociālais dienests

Strenču novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ir pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Strenču novada administratīvajā teritorijā  deklarētajām personām.

Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita.

 Sociālā dienesta vadītāja Inguna Ozola

tālr. 64715617, e-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Valkas iela 16, Strenči Pirmdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 13.00 – 15.00
Plāņu pagasta pārvalde

 

Mēneša 1.un 3.ceturtdiena 8.30 – 12.00

Sociālā darbiniece
Amanda Vilkaste 64715626;26171122 e-pasts: amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Rīgas iela 7, Strenči Pirmdiena 8.00 – 12.00 / 13 00 – 18.00
Otrdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
Piektdiena 10.00 – 12.00
Sedas pilsētas pārvalde Ceturtdiena 9.00 – 12.00
Jērcēnu pagasta pārvalde Mēneša 1.un 3.trešdiena 9.00 – 13.00

Sociālā darbiniece

Ina Timermane 64715617, 26171133 e-pasts: sd.gimene@strencunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Valkas iela 16, Strenči Pirmdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 14.30
Otrdiena 10.00 – 12.00
Trešdiena 10.00 – 12.00 / 13.00 – 14.30
Ceturtdiena 10.00 – 12.00

Atbalsta centrs “Liepugatves”

Līvija Pinzule 64715653 e-pasts:  livija.pinzule@strencunovads.lv

Jērcēnu pagasts, Strenču novads

 Atbalsta centrs “Saulstariņš” 

Amanda Vilkaste 64715626;26171122 e-pasts: amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Sedas pilsētas pārvalde