LĪDZ 7. AUGUSTAM IZSLUDINĀTA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS

Atpakaļ


STRENČU
NOVADA DOME

izsludina

Strenču novada vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanos

līdz
š.g. 7.augustam

 

Pieteikuma veidlapas Strenču novada vēlēšanu
komisijas locekļa amatam var saņemt, aizpildīt un iesniegt pašvaldības
centrālajā administrācijā Strenčos, Valkas ielā 16, kā arī novada pilsētu,
pagastu pārvaldēs Strenčos, Sedā, Jērcēnos un Plāņos.

 

 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

noteiktās
prasības novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem

 

6.pants. (1) Vēlēšanu komisijas un
iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu
valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

 

7.pants. (1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

8.pants. (1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija
(nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā
agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš
piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas
veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

(2) Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta
katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas
adresi.

(3) Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju
apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

PIETEIKUMA VEIDLAPA