Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
74207

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 16. NOVEMBRĪ
14.11.2016


Darba kārtībā:
1.      Strenču novada domes Sociālā dienesta vadītājas dalību Eiropas Sociālā fonda projekta      “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanā.
2.      Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības amatu vienību sarakstā iestādē Strenču novada bāriņtiesa.
3.      Par Strenču novada Sociālā dienesta struktūrvienību – sociālo atbalsta centru nosaukumu maiņu. 
4.      Par Strenču novada Sociālā dienesta struktūrvienību - sociālo atbalsta centru nolikumu apstiprināšanu. 
5.      Par Atbalsta centra “Saulstariņš” atvēršanu.
6.      Par piedalīšanos atklāta projekta iesniegumu konkursā un finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei.
7.      Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču    novadā”.
8.      Par finansējuma piešķiršanu sieta iegādei.
9.      Par sadarbību Strenču novada bibliotēku darbības nodrošināšanā ar Valkas novada Centrālo bibliotēku.
10.      Par grozījumiem domes 20.09.2016. lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu”, prot. Nr.9  1.§.
11.      Par sociālā pakalpojuma funkciju izpildes deleģēšanu.
12.      Par dzīvokļu izīrēšanu Sedas pilsētā.
13.      Par grāmatvedības uzskaitē esošu pamatlīdzekļu norakstīšanu.
14.      Saistošie noteikumi Nr.6/2016 “Par grozījumiem Strenču novada domes 17.02.2016. saistošajos  noteikumos Nr.1/2016 “Par Strenču novada domes 2016.gada pamatbudžetu””. 
15.      Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
16.      Par dzīvojamās platības maiņu.
17.      Par dzīvojamās platības maiņu.
18.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu P.I.
19.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.Š.
20.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu M.B.
21.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu R.A.
22.      Par zemes nomas līguma izbeigšanu Plāņu pagastā.
23.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
24.      Par zemes nomas līguma slēgšanu.
25.      Par adrešu datu sakārtošanu telpu grupām Strenču novadā.
26.      Par zemesgabalu nomu Plāņu pagastā.
 
      Atpakaļ