Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
78140

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE NOTIKS 25. APRĪLĪ
25.04.2017


NOVADA DOMES SĒDE 
NOTIKS

2017.gada 25.aprīlī                                          domes telpās
plkst. 15.00                                                Valkas ielā 16, Strenčos

Darba kārtībā:
1.      Par rogaininga sacensībām “Kuiteņa maldonis”.
2.      Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Šūpolēs” projekta “Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem” īstenošanai.  
3.      Par papildus finansējuma piešķiršanu Strenču novada Kultūras centra kolektīvu vadītāju papildus darba samaksai. 
4.      Par papildus finansējuma piešķiršanu PII “Minkāns” jumta renovācijas būvprojekta izstrādei. 
5.      Par papildus finansējuma piešķiršanu 20. Gaujas plostnieku svētku viesu uzņemšanai. 
6.      Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Skolas laukumā 1, Sedā.
7.      Par 2016.gada pārskata apstiprināšanu. 
8.      Par Strenču novada domes Sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata. 
9.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.S.
10.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu R.M.
11.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.V.
12.      Par dzīvojamās platības maiņu.
13.      Par dzīvojamās platības maiņu.
14.      Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 
15.      Par I.H. un viņas meitas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
16.      Par S.H. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
17.      Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Sedas pilsētā.
18.      Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9476 008 0051 un 9476 008 0052 Plāņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
19.      Par ēku (būvju) īpašuma adrese Plāņu pagastā izveidošanu.
20.      Par nekustamā īpašuma adrese Jērcēnu pagastā sadalīšanu un zemes vienību nosaukuma maiņu.
21.      Par nekustamā īpašuma adrese Plāņu pagastā sadalīšanu un zemes vienību nosaukuma maiņu.
22.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
23.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
24.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
25.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
26.      Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
27.      Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 
      Atpakaļ