Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
77196

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 22. MARTĀ
20.03.2017Darba kārtībā:
1.      Par novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.
2.      Par Strenču novada domes Sociālā dienesta vadītājas dalību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas pasākumu īstenošanas projektā “Vidzeme iekļauj”.
3.      Par projekta “Vides sakārtošana Sedas pilsētas centrā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
4.      Par Strenču novada atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvai “Sabiedrība ar dvēseli 2017” nolikuma apstiprināšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi. 
5.      Par papildus finansējuma piešķiršanu operatīvā transporta iegādei. 
6.      Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam bibliotēkas iekārtošanai. 
7.      Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības interneta mājas lapas izstrādei. 
8.      Par grozījumiem pašvaldības Amatu vienību sarakstā. 
9.      Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. 
10.     Par zemes gabala nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “E Strenči”.
11.     Par zemes gabala nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “E Seda”.
12.     Par atalgojuma noteikšanu 2017.gada pašvaldību vēlēšanās novada vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisijām. 
13.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0706 Sedas pilsētā.
14.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu T.O.
15.      Par dzīvojamās platības maiņu.
16.      Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu.
17.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma adrese Jērcēnu pagastā atdalāmajai zemes vienībai.
18.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma adrese Jērcēnu pagastā atdalāmajai zemes vienībai.
19.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma adrese Plāņu pagastā atdalāmajai zemes vienībai.
20.      Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
21.      Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanu zemes gabalam “Bidzi”  Plāņu pagastā.
22.      Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9476 010 0100 Plāņu pagastā sadalīšanu divās zemes vienībās.
23.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma adrese Jērcēnu pagastā atdalāmajai zemes vienībai.
24.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0821 Strenču pilsētā.
25.      Par īpašuma adrese, Plāņu pagasts, Strenču novads zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
26.      Par īpašuma adrese, Jērcēnu pagasts, Strenču novads zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
27.      Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu.
 
      Atpakaļ